ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม” สังกัด งานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม สังกัด งานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 • นางสาวกมลเนตร มีชัย
 • นางสาวกีรติ ภู่ระหงษ์
 • นายธนวัฒน์ ทรัพย์ประสม
 • นายศุภฑิต สนธินุช
 • นายอัษนัย ปัญญามัง
 • นางสาวตรีรัตน์ นิยมไทย
 • นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชรสัย
 • นายสุวิชชา แก้วเก่า
 • นางสาวรษา ประเสริฐศรี
 • นายธนภัทร ศรีกระจ่าง
 • นายยุทธนา ปริพินิจฉัย

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม  ชั้น ๑๕ โซน D  สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม” สังกัด งานการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม33