ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด หน่วยบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ สังกัด หน่วยบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 • นางสาวภัทริตา ทองพูลเอียด
 • นางสาวจิตภินันท์ เธียรวราวัฒน์
 • นางสาวชลณัช คุปตวัช
 • นางสาววัชราภรณ์ ท่าน้ำตื้น
 • นางสาวชลดา สุขศรี
 • นางสาวษมาพร รักจรรยาบรรณ
 • นางสาวคนิฐตรา แก้วคำ
 • นายณชพล กัลล์ประวิทธ์
 • นายบัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ
 • นายอนุกูล คำโมนะ
 • นายกิตติคุณ จันทร์แย้ม

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๑๕ โซน D สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ” สังกัด หน่วยบูรณาการงานวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)101