ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน” สังกัดงานการเงิน

TRFlogo2556

ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด งานการเงิน บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 • นางสาวกรวรรณ ฤทธิ์จรูญ
 • นางสาวจิราพร ยี่แก้ว
 • นางสาวณิฐารัตน์ ซังเอียด
 • นางสาวทรงศรี อะเวลา
 • นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิริงาม
 • นางสาวภารดี ผามะณี
 • นางสาวมุฑิตา จันทร์พิทักษ์
 • นางสาวเมศรินทร์ เย็นเพ็ชรภูวัต
 • นางสาวรสสุคนธ์ เงาศรี
 • นางสาววิมลรัตน์ มหาวัน
 • นางสาวสิริวิภา ทองประไพ
 • นางสาวเสาวรภย์ สังวระ
 • นางสาวหทัยภัทร อับดุลเลาะ
 • นางสาวอภิมุข ไข่มุกข์
 • นางสาวอารีรัตน์ บุญแรง
 • นางสาวมุฑิตา บุญญานุพงศ์
 • นางสาวกอแก้ว เศรษฐบุตร
 • นางสาววรัชยา กาลมัตรกาญจน์
 • ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลพร สิงกันยา

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๑๕ โซน D สกว. (SM Tower)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงิน” สังกัด งานการเงิน39