สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และจัดทำเอกสาร
  • มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการรวบรวมข้อมูล
  • มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชุมสัมมนา และการจัดทำสัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน

  • สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว รวมถึงกรณีทันตกรรม
  • การประกันชีวิตกลุ่ม
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินตอบแทนเมื่อเลิกจ้าง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 มีนาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงาน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ อนึ่ง หากสมัครงานทาง E-mail ให้ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ผลการศึกษา และรูปถ่าย 1 รูป เท่านั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (งานบุคคล)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8371 (อิสริยาภรณ์) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.