ด่วนมาก! สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “IT System Administrator” 1 ตำแหน่ง สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

IT System Administrator 1 ตำแหน่ง

สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสำนักงาน

ต้องการรับสมัคร ด่วนมาก!

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงานตำแหน่ง “IT System Administrator” 1 ตำแหน่ง สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสำนักงาน รายละเอียดดังนี้

ลักษณะการทำงาน

 • รับผิดชอบในด้าน System Administration เช่น Active Directory (AD), DNS, DHCP, E-mail, Internet Link, Switch, Router, VLAN, Firewall และการจัดการ lnternet lnformation Services (IIS)
 • ติดตั้งและดูแลระบบเครื่องให้บริการ (Windows Server) ของสำนักงาน
 • รับผิดชอบในการจัดเก็บและสำรองข้อมูล และการจัดทำแผนฟื้นฟู (Recovery Plan)
 • ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)

สวัสดิการ

 • สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว รวมถึงกรณีทันตกรรม (ไม่ด้อยไปกว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ)
 • การประกันชีวิตกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินตอบแทนเมื่อเลิกจ้าง

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาตรี 17,000 บาท + ประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาโท 26,000 บาท + ประสบการณ์

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงาน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ อนึ่ง หากส่งประวัติการสมัครงานมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ให้ส่งหลักฐาน ประวัติส่วนตัว ผลการศึกษา และรูปถ่ายเพียง 1 รูปเท่านั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (งานบุคคล)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8371 (อิสริยาภรณ์) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.