สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครทุน

Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)

ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018

หมดเขตรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2560

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุน Industry – Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund (Newton Fund) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการส่งผ่านเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยไทย พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไทยและผู้เชี่ยวชาญชาวสหราชอาณาจักรที่สังกัดในสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

ลักษณะกิจกรรม

ตัวอย่างลักษณะกิจกรรมที่สามารถของงบประมาณสนับสนุน เช่น

 • รูปแบบที่ 1: การฝึกอบรมสำหรับนักการศึกษาด้านวิศวกรรมสำหรับวิธีการสอนรูปแบบใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ
 • รูปแบบที่ 2: การฝึกอบรมวิธีการวิจัยโครงการเชิงอุตสาหกรรม
 • รูปแบบที่ 3: โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและสหราชอาณาจักร
 • รูปแบบที่ 4: การแข่งขันแก้ปัญหาเชิงอุตสาหกรรมของนักศึกษา
 • รูปแบบที่ 5: การขอความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมให้ก้าวสู่ระดับ World Class
 • รูปแบบที่ 6: การฝึกอบรมและดูงานด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรม ณ สหราชอาณาจักรของนักวิจัยไทยเป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน
 • รูปแบบที่ 7: กิจกรรมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมไทย กับมหาวิทยาลัยและหรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร
 • รูปแบบที่ 8: การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีใหม่

การสนับสนุนด้านเงินทุน

โครงการละไม่เกิน 50,000 GBP โดย สกว. และ Royal Academy of Engineering สนับสนุนฝ่ายละประมาณ 50% ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ครอบคลุมค่าเดินทาง การใช้จ่ายสำหรับดำรงชีพ ค่าตอบแทน ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้จาก Link ดังต่อไปนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • คุณกุลวดี จิรชัยธร อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.โทรศัพท์: 0-2278-8200 ต่อ 8369

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

 • คุณพิจารณา สมัครการ อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Royal Academy of Engineering

 • Mr. Shaarad Sharma อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย