สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4 ภายใต้กรอบแนวความคิด “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย”
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. การแปรรูปอาหาร
 3. การแพทย์ครบวงจร
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/nDzhKm สอบถามรายละเอียด 02 278 8200 ต่อ 8369 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดทุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่โครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และ ผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีงบประมาณในหมวดต่างๆ ควรมีสัดส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดงบประมาณหมายเหตุ
1. หมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง+ค่าตอบแทน รวมกันไม่เกิน 30% ของงบประมาณ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าบำรุงสถาบัน
2. หมวดค่าจ้าง
3. หมวดค่าใช้สอย  
4. หมวดค่าวัสดุ  
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 50% ของงบประมาณทั้งหมด
6. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
7. หมวดค่าบำรุงสถาบัน ไม่เกิน 10% ของงบประมาณ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าบำรุงสถาบัน

หมายเหตุ : การอนุมัติสนับสนุนให้ทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สกว. และ สนช. เป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน RISE

1. โครงการวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (micro-small scale enterprise) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)
 2. โจทย์วิจัยต้องเป็นความต้องการจากผู้ประกอบการ
 3. ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย
 4. ความเป็นไปได้ของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
 5. ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
 6. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม
 7. ศักยภาพของงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 8. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 9. ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.

2. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 4. มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 5. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
 6. ถ้าเคยได้ทุนวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการดำเนินการที่ดี

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
 2. เป็นสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เช่น
  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้และสามารถตรวจสอบได้
 3. ต้องสามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
 4. มีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สถานที่ในการทำวิจัยได้
 5. มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 6. สามารถติดตามงานวิจัยได้จนกว่าจะปิดโครงการ

เงื่อนไขการปิดโครงการ

1. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

 1. สิทธิบัตร (Patent)
 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype)
 3. การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการประเมินและความเห็นชอบจากผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรม สกว. สนช. และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีคุณภาพให้สามารถปิดโครงการได้

2. ส่งรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์
3. ส่งรายงานการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. ส่งรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆเพื่อขอรับทุน RISE ได้ที่ http://rri.trf.or.th --> ดาวน์โหลด --> ทุนวิจัย
  และนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)
 2. นักวิจัยหัวหน้าโครงการโปรดดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) อย่างละ 1 ชุด พร้อม CD บันทึก
  ข้อมูลเอกสารการสมัครทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่อยู่ด้านล่าง

โครงการ พวอ. (ทุน RISE)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)

 • ข้อเสนอโครงการ (RISE-1)
 • ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (RISE-2)
 • รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ (RISE-3)
 • ข้อมูลประวัติผู้ทำงานในโครงการ (RISE-4)
 • หนังสือแสดงความร่วมมือและต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย-ฉบับจริง (RISE-5)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ
 • CD ที่มีข้อมูลตามรายละเอียดด้านบนจำนวน 1 แผ่น

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณา

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปีกระบวนการ
15 ต.ค. 60 – 30 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
1 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61 ประเมินข้อเสนอโครงการ
 • ตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัยและผู้ประกอบการ
 • ประเมินข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
15 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)
 • พิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการร่วมระหว่าง สกว. และ สนช.

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่ไม่ส่งเอกสารการสมัครมายังโครงการ พวอ. มาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่กรอกข้อมูล ลงนาม หรือ เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นที่ 1 เมื่อนักวิจัยได้ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างแล้ว โครงการ พวอ. จะตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัยเบื้องต้นคัดเลือกข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • หากข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ คืนให้ผู้เสนอทางไปรษณีย์
 • หากพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควรมีการปรับแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่นักวิจัยเพื่อให้ไปปรับแก้ไขและส่งกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินต่อไป

ขั้นที่ 2 โครงการ พวอ. จะนำส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก ขั้นที่ 1 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสาขานั้น เพื่อพิจารณา ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • โครงการ พวอ. จะเรียนเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอโครงการวิจัย ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้เข้ามานำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 • โครงการ พวอ. จะแจ้งรายละเอียดข้อเสนอแนะให้นักวิจัยไปปรับปรุงและส่งประเมินอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 • โครงการ พวอ. จะแจ้งเหตุผลที่ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านการพิจารณาแก่นักวิจัยทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้โครงการไม่ผ่านการประเมิน

ขั้นที่ 3 เมื่อนักวิจัยได้เข้ามานำเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการแล้วโครงการ พวอ. จะแจ้งผลให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป (ทั้งนี้ อาจมีการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการอีกเล็กน้อย)

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

ฝ่ายฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ www.nia.or.th


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน RISE ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRi_RISE_Leaflet.pdf)RRi RISE Leafletโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)482
Download this file (RRi_RISE_Announcement_20171017.pdf)RRi RISE Announcementประกาศรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)484
Download this file (RRi_RISE_Application_Form_20171017.rar)Application Form (RISE)เอกสารประกอบการสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)473

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07658836
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
438
4505
11471
30125
44710
137589
7658836

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1