สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัคร
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
(รอบ 1/2561)

หลักการและเหตุผล

ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การให้ทุน

 1. ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.
 2. นักวิจัยเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
 3. นักวิจัยต้องไม่ได้ทำงานประจำ ณ ที่ใด และต้องสามารถทำงานเต็มเวลาให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนทุนได้
 4. ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย หรือ หากภาคอุตสาหกรรมต้องการร่วมสนับสนุนทุนมากกว่า 50% จนถึง 75% ของทุนวิจัยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐสามารถร่วมสนับสนุนทุนลดหลั่นจากน้อยกว่า 25% ถึง 0% ของทุนวิจัยได้

ระยะเวลาโครงการ

ให้ทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ตาม สกว. โดยพวอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุน หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกับผู้ประกอบการไว้ หรือมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัยโดยไม่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันโดยมีการประเมินเป็นรายปีโดย พวอ. และผู้ประกอบการ

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

 1. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท
  เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็น ค่าตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)
 2. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก
  เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็น ค่าตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

หมายเหตุ : นักวิจัยสามารถรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมจากต้นสังกัดเดิมหรือจากแหล่งทุนอื่นได้ (แต่จะต้องไม่ติดเงื่อนไขหรือมีความขัดแย้งในข้อหนึ่งข้อใดกับสัญญารับทุนของ สกว.)

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

1. การคัดเลือกโครงการวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ การต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคการผลิต หรือการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ
 2. ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยที่จะทำงานวิจัยให้สำเร็จ
 3. ความเป็นไปได้ของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
 4. ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
 5. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม
 6. ศักยภาพของงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 7. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 8. ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. สถานประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
 2. สถานประกอบการต้องร่วมทุนร้อยละ 50 ของทุนวิจัย (นับเฉพาะในรูปของตัวเงิน (In-Cash) เท่านั้น)
 3. สถานประกอบการมีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สถานที่ในการทำวิจัยได้
 4. มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

3. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโส พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยอย่างเพียงพอ
 4. มีประสบการณ์ทำวิจัยในช่วง 5 ปีล่าสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ดี เช่น ได้รับสิทธิบัตร หรือมีการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ
 5. ผู้มีผลงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือ มีสิทธิบัตร จะได้รับความสำคัญในการพิจารณา
 6. สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดูแลนักวิจัยในการส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน และผลงานอื่นๆ จนกว่าจะปิดโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน
 7. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ

4. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก (ก่อนวันที่ทำสัญญารับทุน)
 5. ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
 6. ต้องยังไม่ได้ทำงานประจำ ณ ที่ใด และสามารถทำงานเต็มเวลาให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนทุนได้
 7. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ

เงื่อนไขการปิดโครงการ

1. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

 1. สิทธิบัตร (Patent)
 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype)
 3. การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการประเมินและความเห็นชอบจากผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรม สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีคุณภาพให้สามารถปิดโครงการได้

2. ส่งรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์
3. ส่งรายงานการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. ส่งรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมได้ที่ http://rri.trf.or.th --> ดาวน์โหลด --> ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
 2. อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโสเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ
 4. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามรายการตรวจสอบเอกสาร มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rriirf.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงมาที่โครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 1 ชุด ตามที่อยู่ด้านล่าง

โครงการ พวอ. (ทุน IRF รอบ 1/61)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณา รอบ 1/61

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปีกระบวนการ
15 ต.ค. 60 – 30 พ.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
1 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61 ประเมินข้อเสนอโครงการ
15 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. โปรดใช้แบบฟอร์มการสมัครล่าสุด ดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th
 3. โครงการ พวอ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่ไม่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ และไม่ส่งเอกสารฉบับจริงมายังโครงการ พวอ. มาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. โครงการ พวอ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่กรอกข้อมูล ลงนาม หรือ เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นที่ 1 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโสได้ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างแล้ว โครงการ พวอ. จะตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยเบื้องต้น คัดเลือกข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • หากข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ คืนให้ผู้เสนอทางไปรษณีย์
 • หากพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควรมีการปรับแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่นักวิจัยเพื่อให้ไปปรับแก้ไขและส่งกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินต่อไป

ขั้นที่ 2 โครงการ พวอ. จะนำส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก ขั้นที่ 1 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสาขานั้น เพื่อพิจารณา ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ และอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • โครงการ พวอ. จะเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยและผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอโครงการวิจัยในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้เข้ามานำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 • โครงการ พวอ. จะแจ้งรายละเอียดข้อเสนอแนะให้อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส ไปปรับปรุงและส่งประเมินอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 • โครงการ พวอ. จะแจ้งเหตุผลที่ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านการพิจารณาแก่นักวิจัยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้โครงการไม่ผ่านการประเมิน

ขั้นที่ 3 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยได้เข้ามานำเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการแล้วโครงการ พวอ. จะแจ้งผลให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป (ทั้งนี้อาจมีการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการอีกเล็กน้อย)

หมายเหตุ : การอนุมัติสนับสนุนให้ทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สกว. เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน SuRF ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน RRi IRF รอบที่ 1/2561432
เอกสารประกอบการสมัครรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561284
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561426
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ... (Talent Mobility)364

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

07989251
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2422
4603
10617
34101
83123
156814
7989251

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1