(เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สกว. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 ผ่านทาง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) จำนวน 50 โครงการ ที่ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

 1. สกว. จะรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัย จำนวน 50 โครงการแรก ที่ยื่นผ่านระบบ NRMS เท่านั้น
 2. ข้อเสนอการวิจัย ต้องมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจน มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีกรอบหลักในการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้
  1. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี
  2. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
  3. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย
 3. ผู้ที่ส่งข้อเสนอการวิจัยที่รอรับการพิจารณาในรอบที่ 1 แล้ว ไม่สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยในรอบที่ 2 ได้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครข้อเสนอการวิจัยทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (http://www.nrct.go.th) และเว็บไซต์ของ สกว. (http://www.trf.or.th) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว ตาม Link ด้านล่าง

http://www.nrct.go.th/.../ArticleView/mid/388/articleId/2587/---2561--2-.aspx

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
22 มกราคม 2561

กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณคดี
 2. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
 3. สร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย

กรอบงานวิจัย

 1. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี
 2. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
 3. มนุษยศาสตร์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย

ผลผลิต

 1. องค์ความรู้ และ/หรือ ผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษา และวรรณคดี
 2. องค์ความรู้ และ/หรือ ผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
 3. องค์ความรู้ และ/หรือ ผลผลิตที่เป็นรูปแบบจากการศึกษากระบวนการด้านมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของสังคมไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8354 / อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัยได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Humanities_Research_Framework_of_Targeted_Research_Program_2561.pdf)Humanities Research Framework 2561กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561765
Download this file (TRON_Research_Program_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ชแบบเสนอแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561341
Download this file (TRON_Research_Project_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ย/1ดแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561290