ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่ 1 ของแผนงานฯ พบว่า ภายใต้กรอบวิจัยกรอบต่างๆ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน ทางแผนงานฯ จึงประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยในรอบที่ 2 (Selected Topics) ตามกรอบวิจัย ดังนี้

กรอบวิจัยที่ 1 เศรษฐกิจการค้าการลงทุน

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกหนึ่ง
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ บทบาท และผลกระทบของกองทุนสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เทมาเส็ก (TEMASEK) คาซานา (Khazanah) เฟลด้า (FELDA) ตะบุงฮัจย์ (Tabung Haji) เพื่อนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการของไทย
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจทางด้านเกษตร และอาหาร หรือมุ่งเน้นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตในภูมิภาค

กรอบวิจัยที่ 2 กฎหมายและการบริหาร

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบราชทัณฑ์/กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง รวมทั้งการยอมรับทางสังคมในกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ข้องต้นในบริบทอาเซียน
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศสมาชิกของอาเซียน และอาเซียนบวกหนึ่ง

กรอบวิจัยที่ 3 สังคม

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาเชิงนโยบายและหามาตรการแนวทางการบริหารจัดการในการรับมือของประเทศไทยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศ
 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาการบริหารจัดการแรงงาน และผู้อพยพ โดยแสดงให้เห็นแนวทางในการจัดเขต สวัสดิการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และผลิตภาพแรงงานที่เหมาะสม

กรอบวิจัยที่ 4 การศึกษา รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • งานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือกัน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อได้รับข้อเสนอโครงการ

 • อาจารย์และนักวิจัย ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัย
 • นักวิชาการ และนักวิจัย ภายใต้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาโครงการ

1 (หนึ่ง) ปี

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการ (ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยหลายโครงการ) หรือ โครงการวิจัยเดี่ยว

ข้อปฏิบัติ

 1. ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยใหม่ในระบบ National Research Management System (NRMS) ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th เฉพาะนักวิจัยท่านใดที่ยังไม่มีฐานข้อมูลในระบบ โดยยังไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของข้อเสนอโครงการ
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของ สกว. ในหน้าประกาศทุนในเว็บไซต์ของ สกว.
 3. ส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร) จ่าหน้าถึง

  ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  979/17-21 ชั้น 14 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน

  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณรพีพร (โทร 02-278-8217) คุณปิยดา (โทร 02-278-8200 ต่อ 8319)


➥ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)657