ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ในการนี้ สกว. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS จะจัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก

ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายวิชาการ สกว. เห็นชอบให้มีการสนับสนุนทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การศึกษาระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติเช่น ดิน น้ำ ป่า 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

สกว. คาดหวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยไทยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโลก การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวมกลุ่มการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือของนักวิจัยที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชย์ รวมถึงด้านชุมชนและสังคม
 3. เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

สกว. โดยฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดกรอบเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบบมีทิศทางจากข้อมูลงานวิจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งที่ดำเนินการมาแล้วสู่การต่อยอดการวิเคราะห์เชิงลึก และการมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity)

  การวิจัยความหลากหลายของสปีชีส์ พันธุกรรมของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ในระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในอาเซียน ที่ใช้ข้อมูลจากงานอนุกรมวิธานดั้งเดิมนำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (phylogenetic relationships) ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล (morphology and molecular characteristics) ตลอดจนการจัดทำบัญชีรายการและฐานข้อมูลด้วยเทคนิคสมัยใหม่ จากข้อมูลทางสัณฐานสู่ข้อมูลเชิงดิจิทัล (digitization)

 2. การศึกษาระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติเช่น ดิน น้ำ ป่า
 3. ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts)

  งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลผลิต อาจเป็นได้ทั้งงานวิจัยวัตถุดิบ (raw material) กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย (final product) ซึ่งต้องมีต้นกำเนิดจากทรัพยากรทางชีวภาพ (natural-resource derived) ทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ โดยการต่อยอดจากพื้นความรู้ (basic knowledge) และ/หรือ ข้อมูลในฐานข้อมูล (database) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) งานวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ และ/หรือ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการแพทย์ เภสัช อาหาร เครื่องสำอางและเทคโนโลยีชีวภาพ

 4. การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

  การจัดแปลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งจากฐานข้อมูลเชิงสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุล ไปเป็นข้อมูลเชิงดิจิทัลด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นการวิจัยร่วมกันกับโครงการในข้อ 1

2. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 2.1 เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยเป็นหลัก และมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อมูลใหม่ มีการตีความใหม่และ/หรือมีการสร้างระเบียบวิธีใหม่
 2. 2.2 มีการนิยามปัญหา และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการแสวงหาความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยให้แก่นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 3. 2.3 เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 4. 2.4 ในกรณีที่โครงการวิจัยมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยโครงการที่มีความร่วมมือกับนักวิจัยจาก Chinese Academy of Sciences (CAS) นักวิจัยรุ่นใหม่ในโครงการจะมีโอกาสในการสมัครขอรับทุนประเภท mobility จาก CAS เพิ่มเติม
 5. 2.5 ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 2.5.1 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ควอไทล์ที่ 1-3 หรือในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 หรือการยื่นจดสิทธิบัตร
  2. 2.5.2 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่

ทั้งนี้ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็นความลับยกเว้นในกรณีที่จะมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนสามารถนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง

3. คุณสมบัติของนักวิจัยหลัก วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่ได้จากโครงการ

สกว. จะพิจารณาสนับสนุนทุนในวงเงินที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักวิจัย และผลงานที่ได้จากโครงการดังนี้

 1. 3.1 ทุนสำหรับนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่
  • นักวิจัยหลัก (PI) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-2017)
  • วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 2 ปี ซึ่งค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 13,000 บาทต่อเดือน
  • ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ควอไทล์ที่ 1-3 หรือในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 หรือการยื่นจดสิทธิบัตร โดย สกว. สนับสนุนการผลิตผลงานที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่
 1. 3.2 ทุนสำหรับนักวิจัยและอาจารย์รุ่นกลาง
  • นักวิจัยหลัก (PI) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-2017)
  • วงเงินไม่เกิน 1,500,000 - 3,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของโครงการ ระยะเวลาของทุนไม่เกิน 3 ปี โดยค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 20,000-25,000 บาทต่อเดือน
  • นักวิจัยหลักของโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มานำเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
  • ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • โครงการจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอย่างน้อย 2-3 บทความที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science ควอไทล์ที่ 1-3 หรือในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ที่ 1-2 หรือการยื่นจดสิทธิบัตร และสามารถผลิตผลงานที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่ ทั้งนี้ผลงานจากโครงการจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของโครงการ

ทั้งนี้ทุนทั้งสองระดับ ในช่วงเวลาที่รับทุนนักวิจัยหลัก จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล

 1. 4.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย "คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ" และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ" (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย ดังนั้นหากกลุ่มผู้เสนอโครงการวิจัยมีความเห็นว่าควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดพิจารณา กรุณาระบุท้ายข้อเสนอโครงการด้วยพร้อมทั้งข้อมูลเท่าที่มีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและความเกี่ยวพัน (ถ้ามี) กับนักวิจัยในโครงการ โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน คณะกรรมการอาจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้ สำหรับผู้เสนอโครงการทุนสำหรับนักวิจัยหรืออาจารย์รุ่นกลางที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้หากผู้เสนอโครงการไม่สามารถมานำเสนอโครงการด้วยตนเองได้ สกว. ขอสงวนสิทธิถือว่าผู้เสนอโครงการสละสิทธิ์
 2. 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
  • หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
  • จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานแบบบรรยายเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

5. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

6. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดต้องเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยกรอกข้อมูลตามที่กำหนดและแนบไฟล์ซึ่งเป็น PDF ไฟล์ ดังนี้

 1. 7.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อและข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 2. 7.2 หน้าแรกของ reprint ของนักวิจัยหลักที่เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013 ถึงปัจจุบัน)
 3. 7.3 ข้อมูลประวัติของนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
 4. 7.4 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (ภาษาไทย)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 979 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8254 โทรสาร 0-2278-8248
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-Biodiversity.pdf)Call for Paper (TRF-CAS)ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ... Biodiversity233
Download this file (Announcement_with_Research_Proposal_Form-Biodiversity.doc)Research Proposal Formประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ108