สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (สปวท.) ในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัย ด้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจบนพื้นฐานแนวคิด “การใช้องค์ความรู้นำการพัฒนา” ในรูปแบบการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base Research) และเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ความรู้ในรูปแบบ Interdisciplinary เนื่องจากการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ มีรูปแบบที่แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ประกอบกับความรู้ที่ใช้เพื่อการพัฒนาให้การปกครองตนเองของท้องถิ่นเป็นจริงได้ จำต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายแขนง เช่น รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

ในการพัฒนาความรู้เพื่อเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้สามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ มีความจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัยด้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ ศูนย์ สปวท. ได้พัฒนากรอบการวิจัยใหม่ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์วิจัยของศูนย์ สปวท. และเป็นกรอบทิศทางสำหรับพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา อปท. โดยดำเนินการจัดเวทีเครือข่ายนักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น เพื่อระดมสมองและสร้างความร่วมมือในการกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยและประเด็นท้าทายใหม่ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในประเด็นการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น โดยจัด 3 ครั้ง 3 ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรม

จากผลการจัดประชุมจัดเวทีเครือข่ายนักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่น และหารือร่วมกันของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการกระจายอำนาจ ทำให้ได้ประเด็นการศึกษาท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ โดยได้นำมาเป็นซึ่งเป็นจุดยึดของการประกาศทุนของศูนย์ฯ ปี 2561 ว่าด้วย “ท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่” เป็นชุดวิจัยที่มุ่งสำรวจและศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดล้อมต่างๆ ในประเด็นใหม่ๆ ที่มีความท้าทายต่อบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่นไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการวางแนวทาง ยุทธศาสตร์ ระบบ และกลไกใหม่ๆ ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเด็นการศึกษาท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่นี้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในหลากหลายมิติ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ซึ่งนำมาประกาศเป็นกรอบโจทย์การวิจัย ดังนี้

 1. ท้องถิ่นกับบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและการแก้ไขปัญหาในประเด็นทางนโยบายร่วมสมัย
 2. ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการ
 3. ความร่วมมือและการเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างท้องถิ่นกับภาคส่วนอื่นๆ

2. ขอบข่ายเนื้อหาและโจทย์วิจัย 2561

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้นำโจทย์จากชุมชน/สังคมเป็นเป้าหมายของการทำงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งได้ผลิตผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัย

 1. ท้องถิ่นกับบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและการแก้ไขปัญหาในประเด็นทางนโยบายร่วมสมัย
  • บทบาทของท้องถิ่นกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
  • ศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการประเด็นปัญหาข้ามรัฐ-ข้ามชาติ ในระดับพื้นที่ เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างถิ่น การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
  • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • การเติบโตของท้องถิ่นจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง (Urbanization) กับความท้าทายของท้องถิ่นในมิติต่างๆ อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การจัดการจราจรและระบบขนส่ง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การจัดการผังเมือง การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  • ศักยภาพของท้องถิ่นกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)
  • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในระดับท้องถิ่น
 2. ท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการ
  • ความประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) กับขนาดของท้องถิ่นที่เหมาะสมและความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
  • การยกระดับศักยภาพของท้องถิ่นระหว่าง “การยุบรวม” (Amalgamation) กับ “ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น” (Local Cooperation)
  • ระบบงบประมาณเชิงพิ้นที่ (Area-based Budgeting) กับการขับเคลื่อนนโยบายในระดับชุมชนท้องถิ่น
  • ตัวแบบใหม่ๆ ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่
 3. ความร่วมมือและการเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างท้องถิ่นกับภาคส่วนอื่นๆ
  • ความเป็นภาคีหุ้นส่วนรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnerships) ในระดับท้องถิ่นกับการยกระดับบริการสาธารณะ
  • ท้องถิ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุช การท่องเที่ยว ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างท้องถิ่นในประเทศไทย กับ หน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ในต่างประเทศ
  • เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ๆ

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาสำคัญที่มีความท้าทายใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
 2. เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการรับมือกับปัญหาและความท้าทายใหม่ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
 3. เพื่อสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์และตัวแบบทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
 4. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมอันเกิดจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ จากกรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อการออกแบบองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในเชิงสถาบันที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา อปท. (การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ)
 2. สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงต้นแบบด้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรม (การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย หรือ ด้านชุมชนพื้นที่)
 3. สามารถพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในพื้นที่และสร้างเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการกระจายอำนาจ

5. การเสนอโครงการ

ผู้สนใจเสนอโครงการสามารถเลือกประเด็น/โจทย์การวิจัย ตามข้อ 2 (2.1 – 2.3) โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โปรดส่งเอกสารเป็น Concept Paper โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อโครงการ/หัวข้อการวิจัย
 2. ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ช่วยงาน
 3. สถานที่ติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address(ถ้ามี)
 4. ที่มา/ความสำคัญของปัญหาการวิจัย
 5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 6. แนวคิดในการศึกษาวิจัย
 7. ประเด็น/โจทย์การวิจัย
 8. ทบทวนวรรณกรรม(เพื่อทราบว่านักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้และแนวคิดต่างๆ ที่ต้องการศึกษา อย่างไร ทราบว่าองค์ความรู้นั้นอยู่ที่ใด และมีช่องว่างอะไร จึงทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาครั้งนี้ ฯลฯ)
 9. แนวทาง/วิธีการทำงาน ระเบียบวิธีการวิจัย
 10. ประวัติคณะวิจัย : การศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ในการวิจัย ผลงานวิชาการ

6. กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถส่ง Concept Paper ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยส่งมายัง ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น – สปวท. สำนักงานศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ชั้น 6 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-225-9376 โทรสาร 02-613-3175 Email address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ประกาศรับสมัครทุนต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการ...ท้องถิ่น2,620

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

07998831
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2885
5067
20197
34101
92703
156814
7998831

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1