คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561

ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) อันประกอบด้วยหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

สกว. ได้พิจารณาแล้วพบว่า ยังมีโจทย์วิจัยที่สำคัญและยังต้องการการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งก่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน

กรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่อง “ประชาคมอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2) รายละเอียดดังนี้

กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ

 1. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน
 2. การเปรียบเทียบโครงสร้างและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐหรือกึ่งรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น PERMANDU ของมาเลเซียกับ PMDU ของไทย
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
 4. การทำความเข้าใจบทบาทของกองทุนสำคัญในประเทศอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาซานา เฟลด้า ตะบุงฮัจย์

กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย

 1. แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 2. แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา

 1. นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม และการบริหารจัดการของประเทศในอาเซียน
 2. พฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

 1. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
 2. ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน
 3. แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ขั้นตอนปฏิบัติ

 1. โปรดลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS (www.nrms.go.th) หากมีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียน โปรดติดต่อ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 465
 2. โปรด download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ และส่งข้อเสนอโครงการ (Full proposal) มายัง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน  
  999 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ทางไปรษณีย์
  (พิจารณาตามวันที่ลงตราประทับการส่งเอกสาร)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 308 (วราวรรณ)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-ASEAN_Community_Research_rnd_2-2561.pdf)Call for Papersประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัย... กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน1151
Download this file (Research_Proposal_Form-ASEAN_Community_Research_rnd_2-2561.doc)Research Proposal Formแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้า ... กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน868