สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

สกว. หนึ่งในสมาชิกของ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) หรือ http://www.nrms.go.th พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยจำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยของ สกว. ที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า 8 ด้าน ประกอบด้วย :

 1. ยางพารา

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา
   สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา
   ห้อง 516 ชั้น 5 อาคาร อาคารสุขประชา วาจานนท์
   ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   กลุ่มเรื่อง ยางพารา

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-7271 มือถือ : 099-320-1578 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
   ชั้น 7 ห้อง 730 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน เขตลาดยาว แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   นายสุทธิศักดิ์ นิลรอด โทรศัพท์ 0 2940 5188, 0 2940 6572 และ 08 6767 4555 โทรสาร 02-940-5188 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://thm.trf.or.th

 3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ประสานงานสำนักโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   สำนักโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   ชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
   เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
   กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   • ผศ. ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ โทรศัพท์ 08 6996 1653 โทรสาร 034 351541 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ โทรศัพท์ 09 1753 6064 โทรสาร 034 351541 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • นายวีระพงษ์ กระแสธีป โทรศัพท์ 08 5845 4556 โทรสาร 034 351541 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. อ้อยและน้ำตาล

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
   ฝ่าย การวิจัยมุ่งเป้า สานักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล
   ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2942 8861 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 5. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ห้อง 216 ชั้น 2 อาคาร สถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
   กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   • น.ส. สุพรรษา โตอารีย์ โทรศัพท์ 09 3183 3367
   • นายวีรวรรธ วรรธนอมรกุล โทรศัพท์ 09 2553 3098 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.trfsme.com
 6. มนุษยศาสตร์

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
   เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   น.ส.วสุภรณ์ อำพนนวรัตน์ โทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8376 โทรสาร 0 2298 0476 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • แผนที่หน่วยบริหารทุน http://www.trf.or.th/contact
 7. ประชาคมอาเซียน

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผศ. ดร.ศุทธิดา ชวนวัน (ผู้ประสานงานมุ่งเป้าอาเซียนฯ)
   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา
   อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
   กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   น.ส.วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย โทรศัพท์ 08 7400 1005 โทรสาร 0 2441 9333 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • แผนที่หน่วยบริหารทุน http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/Images/mu-map-2.png
 8. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

  • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

   เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม
   ฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
   เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   น.ส.ภัทรา ทิพย์ภาระ โทรศัพท์ 0 2278 8234 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • แผนที่หน่วยบริหารทุน http://www.trf.or.th/contact

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2097


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (nrct_announcement_call_for_aimed_research_proposal_2561.pdf)NRCT Announcementประกาศ วช. เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 25612366