ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

TRF-NRCT Logo

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมด้วยการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจออกไปจากเมืองหลวง ที่ผ่านมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือความเจริญเติบโตโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ยังไปได้ช้ามาก ในขณะที่ช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

ทิศทางของการปฏิรูปประเทศมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในอันที่จะเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) เพื่อลดช่องว่าง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างผลของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่สำคัญ ได้แก่ กลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ความเติบโตก้าวหน้าของพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ โอกาสและทางเลือก การพัฒนาของพื้นที่จำนวนมาก บทบาทของมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่ทิศทางการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) จึงเป็นบทบาทที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งภายใต้ทิศทางการปฏิรูปประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการปฏิรูประบบงบประมาณที่เน้นการปฏิรูประบบงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area Based Budgeting) ซึ่งสำนักงบประมาณกำลังดำเนินการปรับแก้กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ และกระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับกระบวนการทำแผนพัฒนาจังหวัดใหม่ โดยเน้นการใช้ข้อมูลความรู้ที่เข้มข้นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหาและพิจารณาโครงการที่ส่วนราชการจะดำเนินการเพื่อแก้ปัญหานั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นโครงสร้างด้านความรู้ที่สำคัญมากเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดมีข้อมูลและความรู้เพื่อการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือศักยภาพและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กมีจำกัด ขาดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำหน้าที่ตอบสนองโจทย์ปัญหาความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ ได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงมหาวิทยาลัยใหม่ ในปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบาย Reportfiling มหาวิทยาลัยขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นให้สูงขึ้น

ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทดลองทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 7 แห่ง ในช่วงปี 2555 - 2556 ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research)  พบว่าสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยภายในของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีนักวิจัยจำนวนมากขึ้นที่ให้ความสนใจกับโจทย์ปัญหาของพื้นที่และเข้ามาร่วมงานกับจังหวัดในการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการพัฒนานักบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่ สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดบริการวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึ้น และส่งผลต่อทั้งการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย การสร้างงานวิจัยที่รับใช้พื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและหน่วยงานในจังหวัดได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี 2557 - 2558 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จึงได้มอบให้ สกว. บริหารทุนวิจัยมุ่งเป้าในแผนงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นการให้ทุนในลักษณะใหม่ คือ ทุนเชิงสถาบัน (Institution Grant) โดยมีเงื่อนไขให้อธิการบดีต้องรับผิดชอบการมอบหมายบุคคลมาบริหารโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับระบบบริหารจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ ภายใต้ทุนดังกล่าวซึ่งมีการให้เสนอข้อเสนอโครงการแข่งขันกัน มีมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือก  9 แห่ง ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดผลดีอย่างมากต่อการปรับระบบการบริหารงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักวิจัยใหม่ จำนวนโครงการวิจัย ลักษณะของโจทย์วิจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพบริบทปัญหาของพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่มากขึ้น มหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีการนำนักศึกษาไปร่วมในกระบวนการวิจัยของอาจารย์ในหลายแห่งอีกด้วย

การกำหนดเงื่อนไขการให้ทุนเชิงสถาบันดังกล่าวนี้ มีผลเป็นการบังคับทิศทางของการใช้งบประมาณวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการปรับตัวในด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเลือกทำงานวิจัยในด้านที่ตนมีจุดแข็ง มีกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีการเชื่อมโยงการทำโครงการวิจัยของอาจารย์กับการจัดการเรียนการสอน มีเงื่อนไขการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่กำหนดไว้ในการให้ทุน เป็นต้น จากข้อกำหนดดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยเริ่มปรับกระบวนการบริหารจัดการภายในให้มีลักษณะบูรณาการมากขึ้น ผลจากการดำเนินงานให้ทุนต่อเนื่องในปี 2559 - 2560 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ 24 แห่ง พบว่ากระบวนการดังกล่าวนอกจากจะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการทำงานวิชาการเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่และหลายแห่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลกระทบในด้านการทำงานให้มหาวิทยาลัยสามารถเตรียมระบบเพื่อรองรับความท้าทายใหม่จากการที่รายได้จากการรับนักศึกษาลดลง และสามารถบริหารการใช้งบประมาณวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำงานข้ามภารกิจวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการได้เป็นอย่างดีด้วย

ดังนั้น ในปี 2561 คอบช. จึงเห็นสมควรสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่องของทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และเปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วม เพื่อตอบสนองนโยบายในการทำให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรกเกิดผลเป็นรูปประธรรมต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Paper-Innovation_for_Area-Based_Dev-2561_(Edited).pdf)Call for Paper (ABC)ประกาศรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบฯ 25611338
Download this file (Concept_Paper_Form-Innovation_for_Area-Based_Development_[U-Group].docx)Concept Paper Formเอกสารประกอบการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)248
Download this file (Full_Proposal_Form-Innovation_for_Area-Based_Development_[U-Group].docx)Full Proposal Formเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)212

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 2/2561

ทุน RISE โดยโครงการ พวอ.

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม รอบ 2/2561

(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

ภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน  “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRi_RISE_2-2561_Leaflet.pdf)RRi RISE Leafletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ SMEs (ทุน RISE) รอบที่ 2/2561884
Download this file (RRi_RISE_Application_Forms_2-2561.zip)RRi RISE Application Formsแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับสมัครทุน RISE รอบที่ 2/2561570

อ่านเพิ่มเติม...

(เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Humanities_Research_Framework_of_Targeted_Research_Program_2561.pdf)Humanities Research Framework 2561กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561659
Download this file (TRON_Research_Program_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ชแบบเสนอแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561296
Download this file (TRON_Research_Project_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ย/1ดแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561249

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. การแปรรูปอาหาร
  3. การแพทย์ครบวงจร
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/nDzhKm สอบถามรายละเอียด 02 278 8200 ต่อ 8369 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRi_RISE_Leaflet.pdf)RRi RISE Leafletโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)380
Download this file (RRi_RISE_Announcement_20171017.pdf)RRi RISE Announcementประกาศรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)396
Download this file (RRi_RISE_Application_Form_20171017.rar)Application Form (RISE)เอกสารประกอบการสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)389

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561
  2. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561
  3. (ขยายเวลา) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  4. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

Page 1 of 8