ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสาคัญของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th

หมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IRN-2561_Announcement_[Full].pdf)IRN Fund 2561ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อ...ประจำปีงบประมาณ 2561458
Download this file (Attachment-1-DBs_and_Academic_Journals_of_Humanities_and_Social_Sciences.pdf)Attachment#1ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์77
Download this file (Attachment-2-Action_Plan_2561.pdf)Attachment#2แผนการทำงานประจำปีงบประมาณ 256161
Download this file (Application_Form.zip)Application Formแบบฟอร์มสมัครทุนโครงการทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN)54

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1-annual-advance-2561.pdf)RGJ Advanced 3rd Gen 2561ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจําปีงบฯ 256192
Download this file (2-form-advance-2561-.docx)RGJ Advanced 3rd Gen 2561 Formแบบฟอร์มเสนอโครงการทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบฯ 256114
Download this file (4-manual-advance-2561.pdf)RGJ Advanced 3rd Gen 2561 Manualคู่มือใช้งานระบบสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจําปีงบฯ 256128
Download this file (5-manual_rgj_isi.pdf)RGJ Advanced 3rd Gen 2561 Manualคู่มือการนำเข้าผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Web of Science ไปยัง “ระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบฯ 25618

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (รอบแรก)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

Announcement of Opportunity: Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand

Announcement of Opportunity : Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand

Closing date (Notification of Intent): 16:00 GMT on 4 Dec 2017

Closing date (Full Proposals): 16:00 GMT on 21 Feb 2018

1. Summary

The Thailand Research Fund (TRF) and the UK’s Natural Environment Research Council (NERC) and Economic and Social Research Council (ESRC) invite applications to the Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand programme. The programme has a budget of £1.5m for the UK component and THB 10-15m for the Thai component.

The aim of the programme is to improve understanding of the impacts of hydrometeorological hazards, such as floods, droughts, landslides and storm surges, in Thailand. The focus is on identifying, characterising and predicting the environmental and social variables that influence the occurrence, impact, severity and duration of hydrometeorological hazards in Thailand to enable increased preparedness and resilience to future events.

Applications are sought from teams comprising researchers from Thailand and the UK eligible to hold TRF and UK Research Council grants respectively. TRF will fund the Thai component of the successful projects and UK researchers will receive funding from NERC. Applicants may request up to 5 Million THB per project from TRF and up to £375k (at 80% FEC) from NERC. Projects can be maximum 36 months duration and are expected to start in October 2018.

A Notification of Intent to Submit should be submitted on the online form no later than 16:00 GMT/23:00 ICT on 4 December. The notifications will not be assessed and will be used to plan the assessment process, however the eligibility of applicants for NERC, ESRC and TRF funding will be checked and ineligible applicants informed. Applicants should be note that submission of a Notification of Intent is a requirement of this call and full bids will only be accepted from those teams who submit a completed Notification of Intent to submit form prior to the deadline. The lead UK and Thai PI should not change following approval to submit a full bid.

A joint application should be submitted to the UK’s Joint Electronic Submission System (Je-S). The closing date for applications is 16:00 GMT/23:00 ICT on 21 February 2018. Applications not submitted before the deadline will not be received or considered.

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (AO_Understanding_of_the_Impacts_of_Hydrometeorological_Hazards_in_Thailand.pdf)Announcement of OpportunityUnderstanding of the Impacts of Hydro... Hazards in Thailand49
Download this file (TRF_Budget_Form.docx)TRF Budget Formแบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย สกว.27

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครทุน

Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)

ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018

หมดเขตรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2560

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุน Industry – Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund (Newton Fund) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 18 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการส่งผ่านเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)
  2. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561
  3. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561
  4. (ขยายเวลา) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

Page 1 of 8