2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

Fulbright

2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)

CALLS FOR APPLICATION : 1 JANUARY - 28 FEBRUARY 2018

GENERAL INFORMATION/PROVISIONS:

The Thailand-U.S. Educational Foundation (Fulbright Thailand), in cooperation with the Thailand Research Fund (TRF), is pleased to announce the “Fulbright - Thailand Research Fund Junior Research Scholarship Program,” which is aimed to develop the capabilities of Thai university staff members and interested persons to gain six months of research experience in the United States as part of their doctoral dissertation requirements.

Five (5) grants are available for the 2019 academic year. Two (2) will be awarded under the Fulbright Program and up to three (3) will be under the Fulbright-TRF partnership. For the grant sponsored by Fulbright Thailand, benefits are intended to cover round-trip international airfare, monthly stipend for six months, in-transit allowance and health insurance. For the Fulbright-TRF partnership, funding support will be mainly provided by the Thailand Research Fund (TRF) with additional fund from Fulbright Thailand for not exceeding a period of six months.

Fulbright Thailand will assist the grantees in the visa process, coordinate with the host U.S. institutions and offer non-monetary benefits, including orientations, enrichment seminars, international conferences, etc., which will help grantees to get access to their chosen host universities and create quality international networks.

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (2019 FULBRIGHT JRS PROGRAM)2019 FULBRIGHT JRS PROGRAM2019 FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH SCHOLARSHIP PROGRAM (JRS)15

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในประเด็นเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย”

knitlogo

ประกาศ

รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในประเด็นเรื่อง

“การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย”

ดำเนินการโดย สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

สถาบันคลังสมองของชาติ
โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ http://www.agripolicyresearch.com/?p=4697

1. เหตุผลและความจำเป็น

การเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในภาคการเกษตรหรือในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของไทย ในด้านหนึ่งเห็น ว่าเป็นประโยชน์และควรให้การสนับสนุนเพราะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูป การตลาด และการค้า ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรและภาคธุรกิจเกษตรของไทยให้เกิดการขยายตัว อีกทั้งยัง เป็นปัจจัยเอื้อให้เกษตรกรเข้าถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้จากกิจกรรมการผลิตในไร่นา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิต และการจัดการ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมถึงการขยายโอกาสในการเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าโลก ซึ่งรูปแบบ ของการเข้ามาประกอบการลงทุนในกิจกรรมการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอาจมีหลากหลายรูปแบบ ด้วยกัน เช่น ในรูปแบบของระบบเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ การทำสัญญาซื้อผลผลิตล่วงหน้าและเข้า ไปบริหาร เช่น กรณีของสวนผลไม้บางชนิด หรือการเช่าที่ดินเพื่อเข้าไปประกอบการผลิต การจัดทำกิจกรรมร่วมค้า (joint venture) ในการเป็นผู้ค้าส่งและผู้รวบรวมผลผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงทางธุรกิจต้นและปลายน้ำ และการทำธุรกิจออนไลน์สินค้า เกษตร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRI_M-PhD_Fund_2-2561_Poster.pdf)RRI Funding (M-Ph.D.) Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2/2561333
Download this file (RRI_M-PhD_Fund_2-2561_Description.pdf)Description 2-2561รายละเอียดการรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยระดับ ป.โท และ ป.เอก ... 2/2561800
Download this file (RRI_Application_Manual.pdf)RRI Application Manualคู่มือการสมัคร ทุน พวอ. ป.โท - ป.เอก347

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง 

การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาวิชา และมีการสั่งสมองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ จึงได้จัดตั้ง ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีศักยภาพสูง ให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติทั้งในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ สกว. มุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศมากยิ่งขึ้น ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยนำองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัย เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือภาคสังคมโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-Distinguished_Research_Professor_Grant_(DPG)-2562.pdf)DPG 2562ประกาศและแบบฟอร์ม “ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562153

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  2. (เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
  3. สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
  4. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)
  5. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 1/2561

Page 1 of 9