ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นต้องทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ  แต่พบว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการทำวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง รวมถึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการลงทุนวิจัยและพัฒนาได้เพียงพอที่จะทำให้สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยียังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีความสำคัญ หรือเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงและต้องการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Concept_Proposal_and_Form_[Platform_Technology].docx)Concept Proposal w/ Attachment & Formประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)... เอกสารแนบหมายเลข 1 และ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ6696

อ่านเพิ่มเติม...

(เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับมอบหมายจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Humanities_Research_Framework_of_Targeted_Research_Program_2561.pdf)Humanities Research Framework 2561กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561385
Download this file (TRON_Research_Program_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ชแบบเสนอแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561189
Download this file (TRON_Research_Project_Form_2561.doc)แบบ คอบช. 1ย/1ดแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบ... ประจำปีงบประมาณ 2561170

อ่านเพิ่มเติม...

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561

ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) อันประกอบด้วยหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

สกว. ได้พิจารณาแล้วพบว่า ยังมีโจทย์วิจัยที่สำคัญและยังต้องการการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งก่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน

กรอบการวิจัยภายใต้กลุ่มเรื่อง “ประชาคมอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2) รายละเอียดดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-ASEAN_Community_Research_rnd_2-2561.pdf)Call for Papersประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2561 ทุนวิจัย... กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน1041
Download this file (Research_Proposal_Form-ASEAN_Community_Research_rnd_2-2561.doc)Research Proposal Formแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้า ... กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน790

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ในการนี้ สกว. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS จะจัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก

ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายวิชาการ สกว. เห็นชอบให้มีการสนับสนุนทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การศึกษาระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติเช่น ดิน น้ำ ป่า 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

สกว. คาดหวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยไทยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโลก การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-Biodiversity.pdf)Call for Paper (TRF-CAS)ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ... Biodiversity215
Download this file (Announcement_with_Research_Proposal_Form-Biodiversity.doc)Research Proposal Formประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ95

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products for Drug Discovery

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

การรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารต้นแบบของการพัฒนายาเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น สารออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ ลดความดันโลหิตสูง ต้านการอักเสบ ลดเบาหวาน เป็นต้น  สารออกฤทธิ์เหล่านี้มีจำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงซึ่งสมควรที่จะทำวิจัยลงลึกเพื่อให้ได้สารที่จะนำไปทดสอบทางยา (drug candidate) และนำไปทดลองทางคลินิกต่อไปในอนาคต  ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคของงานวิจัยในประเทศไทยคือการขาดนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่างๆ และขาดการทำงานวิจัยเป็นเครือข่ายที่ชัดเจน  จากกรณีศึกษาของประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาการแพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine) พบว่าประเทศจีนได้ทำการวิจัยและพัฒนายาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการวิจัยตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานและมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องพัฒนายา หรือมีความร่วมมือกับบริษัทยาทั้งในหรือต่างประเทศเพื่อผลิตยา ทำให้ประเทศจีนสามารถลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศได้ระดับหนึ่งและยังสามารถส่งยาออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้อีกด้วย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติและการสร้างพันธมิตรวิจัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  สกว. จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา  โดยมุ่งหวังที่จะใช้กลไกความร่วมมือนี้ในการผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) โดยสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการจากหลากหลายสาขา เช่น งานวิจัยด้านเคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ เป็นต้น ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ริเริ่มให้มีทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจีนซึ่งทำให้นักวิจัยไทยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่ขาดจากนักวิจัยจีนได้  การสนับสนุนโครงการที่ผ่านมาได้มีการค้นพบสารต้นแบบหลายสาร  รวมทั้งสารที่ฤทธิ์ยับยั้งหรือรักษาโรคเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ฝ่ายวิชาการ สกว. และ NSFC ได้จัดให้มี Thailand-China Joint Workshop for Natural Products and Drug Discovery เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกันด้วย  สำหรับทิศทางระดับประเทศปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการจัดทำพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

เพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกว. และ NSFC มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและขยายความร่วมมือไปยังโจทย์วิจัยด้านอื่นที่เป็นความต้องการของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สกว. และ NSFC  จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยชั้นนำของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโจทย์วิจัยนี้ต้องเป็นความสนใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร และการสร้างนวัตกรรม โดยผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญที่พร้อมพัฒนาไปสู่การทดลองในสัตว์ทดลอง หรือต่อยอดในการทำวิจัยในระดับคลินิกทั้งในและต่างประเทศ
 3. เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2561 สกว. และ NSFC เห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ Natural Products for Drug Discovery for Aging Society (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุ) โดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคแอลไซเมอร์ เป็นต้น

2. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 2.1 เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยเป็นหลัก และมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อมูลใหม่ มีการตีความใหม่และ/หรือมีการสร้างระเบียบวิธีใหม่มีการบูรณาการกับหลายสาขาเพื่อให้เกิดการต่อยอดได้จริง
 2. 2.2 โครงการวิจัยนี้ต้องมีองค์ประกอบของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (Co-Principal Investigator, Co-PI) เป็นนักวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งต้องยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก NSFC โดยตรงในช่วงเวลาเดียวกันกับทุนวิจัยนี้  ทั้งนี้ สกว. จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยเมื่อโครงการวิจัยนี้ผ่านการประเมินโดย สกว. และโครงการของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้รับการสนับสนุนจาก NSFC แล้ว
 3. 2.3 มีการนิยามปัญหา และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการแสวงหาความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยให้แก่นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 4. 2.4 เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 5. 2.5 ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 2.5.1 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) และมีค่า impact factor หรือการยื่นจดสิทธิบัตร
  2. 2.5.2 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญที่พร้อมพัฒนาไปสู่การทดลองในสัตว์ทดลองหรือการทดลองระดับคลินิกในมนุษย์   

ทั้งนี้ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็นความลับยกเว้นในกรณีที่จะมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร ทั้งนี้การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนสามารถนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง

3. คุณสมบัติของนักวิจัยหลัก (Principal Investigator, PI)

 1. 3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำงานประจำ สังกัดอยู่ในสถาบันอุดม ศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
 2. 3.2 เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ไม่น้อยกว่า 15 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน) และไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์  โดยต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือชื่อท้ายอย่างน้อย 10 เรื่องที่ต้องมีค่า impact factor รวมกันไม่ต่ำกว่า 15 และเป็นผู้ที่มี h-index ไม่ต่ำกว่า 10 นับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
 3. 3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 4. 3.4 เป็นผู้ที่มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี
 5. 3.5 มีความสามารถในการบริหารจัดการนำกลุ่มวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
 6. 3.6 ในช่วงเวลาที่รับทุนนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการ จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน  และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
 7. 3.7 สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ

4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล

 1. 4.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย "คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ"  และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ" (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย  ดังนั้นหากกลุ่มผู้เสนอโครงการวิจัยมีความเห็นว่าควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดพิจารณา  กรุณาระบุท้ายข้อเสนอโครงการด้วยพร้อมทั้งข้อมูลเท่าที่มีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและความเกี่ยวพัน (ถ้ามี) กับนักวิจัยในโครงการ โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน  คณะกรรมการอาจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้  ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ  ทั้งนี้หากผู้เสนอโครงการไม่สามารถมานำเสนอโครงการด้วยตนเองได้  สกว. ขอสงวนสิทธิถือว่าผู้เสนอโครงการสละสิทธิ์
 2. 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
  • หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
  • จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานแบบบรรยายเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

5. วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาดำเนินการและผลงานที่ได้จากโครงการ

งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 3-5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นราย 6 เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 10 บทความ ในวารสารที่จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 และ 2 ของ ISI Web of Science (SCI) ทั้งนี้ สกว. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ในควอไทล์ดังกล่าว  นอกจากนี้ยังต้องผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาสารออกฤทธิ์สำคัญที่พร้อมพัฒนาไปทดลองในสัตว์ทดลองได้ หรือการทดลองในระดับคลินิกต่อไป

ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพิ่มทุนได้ตามความเหมาะสม และอาจจะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอก

6. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

7. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

การสมัครขอให้ยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. 8.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อและข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 2. 8.2 หน้าแรกของ reprint ของนักวิจัยหลักที่เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2013 ถึงปัจจุบัน)
 3. 8.3 ประวัติของนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการฝ่ายไทย และประวัติของนักวิจัยหลักฝ่ายจีน (ภาษาอังกฤษ)
 4. 8.4 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)

อนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงปลายของวันกำหนดปิดรับสมัครซึ่งอาจจะทำให้ระบบติดขัดได้  จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครทุนก่อนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากต้องพิจารณาตัดสินผลการสนับสนุนทุนร่วมกับ NSFC ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ  สกว.
โทรศัพท์ 0-2278-8252 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers-Natural_Products_for_Drug_Discovery.pdf)Call for Paper (TRF-NSFC)ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย... Natural Products for Drug Discovery98
Download this file (Announcement_with_Research_Proposal_Form-Natural_Products_for_Drug_Discovery.doc)Research Proposal Formประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ45

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 2. The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme: Scholarships for ASEAN Students (RGJ - ASEAN) Year 2018
 3. ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NFSC ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ Climate Extreme
 4. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
 5. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)

Page 1 of 9