เปิดเวทีถอดความรู้ตำรวจอาเซียน บทเรียนพัฒนาตำรวจไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน : บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย" เพื่อเรียนรู้และนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตำรวจไทย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ร่วมเป็นประธานเปิดงานเสวนา “การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน : บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย” ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตำรวจของประเทศไทย โดยมี พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย หัวหน้าโครงการ และคณะ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผอ.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นวิทยากร ในเวทีดังกล่าว

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศมีความสัมพันธ์ต่อการจัดรูปแบบองค์กรและการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานตำรวจในอาเซียนที่มีความแตกต่างกัน ประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นอินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม แบ่งหน่วยงานตำรวจในพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยประเทศที่มีขนาดกลาง เช่น กัมพูชา สปป.ลาว ไทย แบ่งเป็น 3 ระดับ และประเทศขนาดเล็กเช่นสิงคโปร์และบรูไน แบ่งเป็น 2 ระดับ นอกจากนี้ ระบอบการปกครอง ก็ส่งผลต่อลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตำรวจ โดยประเทศที่ปกครองในระดับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีส่วนราชการระดับกระทรวงรับผิดชอบงานตำรวจ

ทางด้านวิวัฒนาการขององค์กรตำรวจได้ดำเนินควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ การจัดองค์กรตำรวสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม โดยแบ่งวิวัฒนาการออกเป็น 3 ยุคคือ

  1. ยุคพัฒนาการจัดองค์กรสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาโดยได้รับอิทธิพลจากอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน และอเมริกา
  2. ยุคเอกราช การบริหารจัดการตำรวจด้วยตนเองและรวมหน่วยงานตำรวจให้เป็นหนึ่งเดียวในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  3. ยุคปฏิรูปตำรวจให้เป็นตำรวจแบบประชาธิปไตยหรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำรวจ

จากวิวัฒนาการขององค์กรตำรวจกับการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการงานตำรวจ อาจแบ่งรูปแบบตำรวจออกเป็น 4 ตัวแบบ คือ

  1. ตัวแบบตำรวจแบบแองโกลประชาธิปไตยแบบพีล ได้แก่บรูไน มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตัวแบบที่เน้นบทบาทตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ชุมชน
  2. ตัวแบบตำรวจภาคพื้นทวีปแบบประชาธิปไตย ได้แก่กัมพูชา อินโดนีเซีย บทบาทตำรวจมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจมีลักษณะเป็นกองกำลังกึ่งทหาร
  3. ตัวแบบอำนาจนิยมในรูปแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ได้แก่ สปป.ลาวและเวียดนาม
  4. ตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบตำรวจแบบแองโกลประชาธิปไตยแบบพีลกับแบบตำรวจภาคพื้นทวีปแบบประชาธิปไตย ได้แก่ไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการจัดรูปแบบตำรวจทั้งจากอังกฤษและฝรั่งเศส

ทั้งนี้ปัจจุบันในอาเซียนมีการสร้างหุ้นส่วนเพื่อความปลอดภัยสาธารณะในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการตำรวจชุมชน ทั้งในส่วนของการตำรวจชุมชนและการสร้างหุ้นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจได้แก่เมียนมา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงประเทศ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดการบริหารจัดการตำรวจใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่

 

เปิดเวทีถอดความรู้ตำรวจอาเซียน บทเรียนพัฒนาตำรวจไทย 11 มกราคม 2561 พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม...

Posted by สกว. on Friday, January 11, 2019

การเสวนาหัวข้อ "การบริหารจัดการงานตำรวจประเทศอาเซียน:บทเรียนเพื่อพัฒนาตำรวจไทย

Posted by สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ on Thursday, January 10, 2019

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400