บอร์ด สกว. เยี่ยมพื้นที่วิจัยในพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สกว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในช่วงเช้ารับฟังสรุปงานวิจัย “การจำลองภาพสามมิติของโบราณสถาน” ภายใต้โครงการจัดทำหนังสืออโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี โดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร และชุดโครงการ “อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม” โดย รศ. ดร.นคร ภู่วโรดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะทั้งหมดเข้ารับฟังสรุป “สถานการณ์เมือง และทิศทางการพัฒนาเมืองพระนครศรีอยุธยา” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. และการบรรยายหัวข้อ “งานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ก่อนเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิจัย ณ บ้านหัวสะแก หมู่ 3 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล และรับฟังสรุปภาพรวมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ. ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และร่วมเวทีพบปะซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยชาวบ้านในโครงการ “กระบวนการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล”

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้รับทราบปัญหา และประทับใจในการพยายามปรับตัวของชาวบ้านในการเป็นพื้นที่รับน้ำ และเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการปลูกข้าวจากนาปีเป็นนาปรัง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นของตัวเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ระบุว่า การทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยมีชาวบ้านเป็นนักวิจัยและโจทย์วิจัยจากปัญหาในท้องถิ่น เป็นกระบวนการทำงานที่ดีมาก สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จนประสบผลสำเร็จ

สำหรับจัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกัน ประจำปี 2561 ระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ณ อาคารประชุมสัมมนา โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท มีวาระสำคัญ คือ สรุปผลการดำเนินงานของ สกว. ด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับองค์กรและภารกิจของ สกว. และจัดการระดมสมองกลุ่มย่อยเพื่อหารือแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “สถานการณ์การจัดตั้งกระทรวงใหม่ กับผลกระทบ โอกาส และบทบาทของ สกว.” และ “การออกแบบ สกว. ใหม่”

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า การออกแบบระบบวิจัยใหม่จะต้องทำทั้งการวิจัยและนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการเพื่อกระตุ้นให้คนคิดใหม่ สนับสนุนด้วยกลไกต่าง ๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจใหม่

 

บอร์ด สกว. ติดตามงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์โบราณสถาน และการพัฒนาเมือง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ (14...

Posted by สกว. on Friday, December 14, 2018

บอร์ดสกว.เยี่ยมพื้นที่วิจัยท้องถิ่นที่บางบาล ชื่นชมชาวบ้านปรับตัวให้รอดพ้นพื้นที่รับน้ำ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนก...

Posted by สกว. on Friday, December 14, 2018

สกว.จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกัน ประจำปี 2561 ระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย...

Posted by สกว. on Saturday, December 15, 2018

"เราต้องใช้ความสามารถเดิม regrouping ทักษะใหม่ ทำงานในองค์กรใหม่เพื่อเป้าหมายของประเทศ...

Posted by สกว. on Saturday, December 15, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400