สกว. - ราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ สานพลังวิจัย สืบสานปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาถกฐาพิเศษ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพทางด้านการวิจัยของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โอกาสนี้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า การจัดงานประชุมครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อแวดวงการวราชภัฏเป็นอย่างมาก เพราะสะท้อนให้เห็นว่าความรู้จากงานวิจัยจะสามารถนำไปหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สอดคล้องกับการสืนสานโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ดังเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนอย่างมาก จากการสังเกตที่พระองค์มักจะเสด็จแปรพระราชฐานไปทรงพระราชกรณียกิจที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาถึง 8 เดือน ในแต่ละ 1 ปี ตลอดระยะเวลาการทรงงาน 70 ปี ของพระองค์ท่าน นอกจากนี้การมุ่งมั่นคิดค้นวิจัยที่พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนยังถือเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

พร้อมกันนี้ในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยังได้ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น” โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ กับ สกว. สร้างนักวิจัยด้านการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในระดับหลังปริญญาเอก ให้มีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็น อาทิ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างอาชีพ

โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ กล่าวว่า สกว. มุ่งหวังว่า การศึกษาวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผ่านการทำงานร่วมกับโรงเรียน ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด นอกจากจะเกิดผลการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนพื้นที่แล้ว ความรู้จริงของอาจารย์จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ยังจะถูกนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนพื้นที่และสถานการณ์เศรษฐกิจฐานราก พัฒนานักศึกษาให้มีสำนึกรักบ้านเกิด และมีทักษะความสามารถสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ความเข้มแข็งของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาคน  นวัตกรรม  กระจายความเจริญและสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งตนมองว่าจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยได้

 

สกว. - ราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ จับมือสานพลัง พัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ...

Posted by สกว. on Tuesday, December 4, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400