สกว. เปิดตัวหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัย ถอดบทเรียน-ประสบการณ์ประชาคมแบบพลวัต

สกว. เปิดตัวหนังสือชุด "การบริหารจัดการงานวิจัย สกว." มุ่งถอดบทเรียนพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานวิจัยแบบพลวัตตลอด 25 ปีที่ผ่านมา หวังเครือข่ายวิจัยนำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเปิดตัวหนังสือชุด “การบริหารจัดการงานวิจัย สกว.” และการเสวนา “การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” เพื่อวิเคราะห์และจัดทำเอกสารถอดความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โดยมี ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัย ระบบวิจัย กับการบริหารจัดการงานวิจัย”

สกว. ได้พัฒนาเครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างผลกระทบ จากผลงานวิจัยกว่า 20,000 โครงการ และพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่า สกว. สนับสนุนการวิจัยครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับพื้นที่ และระดับวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ การบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ทฤษฎีและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบที่มีความจำเพาะกับชนิด เป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์ สกว.จึงเห็นความจำเป็นในการถอดบทเรียนความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวม องค์กร และผู้บริหารงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยทุกระดับ จึงเห็นชอบให้จัดทำโครงการหนังสือ “การบริหารจัดการงานวิจัย สกว.” จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. ฉบับที่ 1 นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ของ สกว.
  2. ฉบับที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์ (และผลกระทบ) และ
  3. ฉบับที่ 3 ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย

เนื้อหาฉบับที่ 1 เน้นการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงโครงสร้างขององค์กร หรือตามกลุ่มงาน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย มีการออกแบบการสนับสนุนทุนวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสอดคล้องกับการพัฒนาการเชิงนโยบายการวิจัย สังคมวิชาการ และภาคีนักวิจัย กลุ่มงานที่นำเสนอ ได้แก่ งานที่ สกว.สนับสนุนมาต่อเนื่องยาวนาน งานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร มีรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยใหม่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายหรือพัฒนาใหม่ มีโครงสร้างของฝ่ายรองรับชัดเจน การสนับสนุนทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ หรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชุดความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ เป็นต้น โดยมีผู้ใช้ประโยชน์คือ ผู้กำกับนโยบายการวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยระดับองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

ขณะที่เนื้อหาฉบับที่ 2 เน้นการออกแบบและสนับสนุนทุนวิจัยระดับชุดโครงการ เพื่อสร้างผลงานที่มีเป้าหมายจำเพาะ การบริหารจัดการมีความซับซ้อน ต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจำนวนมากและหลากมิติ ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการจากหลายศาสตร์ มีการกำหนดผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น ลักษณะชุดโครงการมีพลวัตสูง บางชุดโครงการอาจได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำ แผ่นดินไหว สหกรณ์ที่เป็นธรรม เป็นต้น โดยรวมทฤษฎี เครื่องมือและรูปแบบจำเพาะในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการอ้างอิง เหมาะสำหรับผู้บริหารชุดโครงการวิจัย ผู้ประสานงาน และนักพัฒนางานวิจัย

ฉบับที่ 3 ถอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและสถานการณ์ โดยเครือข่ายผู้ประสานงานและนักวิจัย รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหารโครงการที่มีประสบการณ์ เพื่อเป็นบทเรียนแด่ผู้สนใจ โดยคัดสรรจากบทความเผยแพร่ในคอลัมน์ Research Management หนังสือประชาคมวิจัย สกว. และเขียนเพิ่มเติม รวม 25 เรื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ในฐานะบรรณาธิการ กล่าวว่า การทบทวนหลักคิด สะท้อนวิธีบริหารงานของ สกว. ทุกยุคสมัย ทำให้เกิดการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการแบบพลวัตของ สกว. ไม่ว่าการปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและรูปแบบใด สกว.ยังคงรักษาตำแหน่งหน่วยงานที่มี “นวัตกรรมการบริหารจัดการ” ไว้ได้เป็นอย่างดี การจัดทำเอกสารบันทึกความรู้ กลยุทธ์ และการปรับโครงสร้างรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยใหม่ครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งส่วนรวม องค์กร ผู้บริหารและนักวิจัยทุกระดับ สำหรับเรียนรู้และปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จต่อไป ผู้อ่านสามารถหยิบเครื่องมือและวิธีการที่โดนใจไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ได้จากตัวอย่างการจัดการงานวิจัยของ สกว.

“สกว. อยู่ในช่วงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับหน่วยงานให้ทุนทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทุกแห่งที่มีบทบาทในการสนับสนุนทุนวิจัย มีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกอยู่ในทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีทุนวิจัยลงไปต้องใช้หนังสือนี้เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ปัจจุบันและอนาคตหนังสือนี้จะได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนในการบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งระบบและการสร้างงานที่มีผลกระทบ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่เพจร้านหนังสือ สกว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

 

สกว.เปิดตัวหนังสือชุดการบริหารจัดการงานวิจัย สกว.จัดงานเปิดตัวหนังสือชุด "การบริหารจัดการงานวิจัย สกว." และการเสวนา...

Posted by สกว. on Wednesday, November 14, 2018

สกว.อยู่ในช่วงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับหน่วยงานให้ทุนทั้งหมด...

Posted by สกว. on Wednesday, November 14, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400