รองนายกฯ เยี่ยมชม 2 รร.จ.ลำปาง ต้นแบบพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย)” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐ กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจการพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

โดยการพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 นั้น ประกอบด้วย

 1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
 2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 3. ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
 4. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 5. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
 6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
 7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง เป็น 2 โรงเรียนจาก 16 โรงเรียนต้นแบบในโครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา :   ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้วยจุดเด่นคือ

 1. ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและคณะผู้บริหาร มีความร่วมมือพร้อมเพรียงในการดำเนินโครงการ
 2. ความเข้มแข็งในการทำงานทำให้เกิดการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอเสริมงาม เครือข่ายท้องถิ่นและสมัชชาการศึกษาอำเภอเสริมงาม

ในส่วนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้วยจุดเด่นต่อไปนี้

 1. เป็นตัวอย่างของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสานพลังครูแกนนำ ครูผู้สอนสาระสาระวิชาต่างๆ ให้บูรณาการงานให้เป็นอย่างดี จนรับเป็นภารกิจของโรงเรียนเข้าสู่แผนการปฏิบัติงานประจำปี ระบบงานนิเทศติดตามของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบริหารจัดการภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
 2. สามารถระดมการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาได้ ชมรมผู้ปกครอง ทั้งๆที่การเรียนผสมการทำกิจกรรมเช่นนี้ไม่ใช่กระบวนทัศน์ปกติของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงผลสัมฤทธิ์การศึกษามาเป็นเวลานาน จึงกล่าวได้ว่าเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากระดับบนจนบริหารจัดการสู่ระดับล่างได้สำเร็จ

อนึ่งเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงการวิจัยที่ สกว. และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันสนับสนุนทุนการวิจัยแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาให้จัดการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning หรือ RBL) โดยมีกระบวนการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครู ที่ปรึกษาโครงงานฐานวิจัยและจัดการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ จิตตปัญญา การคิดเชิงระบบ และ RBL เพื่อให้มีศักยภาพและมั่นใจในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เมื่อครูพร้อมจึงร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับนักเรียนจากเรื่องราว ที่นักเรียนสนใจ กำหนดวิธีการเรียนรู้และเก็บข้อมูล จัดทำข้อเสนอโครงงาน เก็บข้อมูลรวมทั้งมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัย โดยตลอดจนระยะเวลาดังกล่าวครูที่ปรึกษาโครงงานจะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่พี่เลี้ยงหนุนเสริม ให้ข้อเสนอแนะ กระบวนการ และเครื่องมือสำคัญเป็นระยะ จนกระทั่งได้สร้างทักษะใหม่ ให้แก่ครูและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา สกว. และ ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ระยะที่ 2” เพื่อ พัฒนาโรงเรียน 16 แห่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้เป็นโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาต้นแบบที่ยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มจำนวนนักเรียน จำนวนครู ขยายจำนวนห้องเรียนเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีศูนย์พี่เลี้ยงจากแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้หนุนเสริมสำคัญ โดย 16 โรงเรียนที่ทางโครงการมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประกอบด้วย

 1. รร.แม่ใจวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา)
 2. รร.เทิงวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา)
 3. รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ลำปาง)
 4. รร.เสริมงามวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ลำปาง)
 5. รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลราชธานี)
 6. รร.สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลราชธานี)
 7. รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ศรีสะเกษ)
 8. รร.ไพรบึงวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ศรีสะเกษ)
 9. รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.ศิลปากร)
 10. รร.นารีวิทยา (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.ศิลปากร)
 11. รร.บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.มหิดล)
 12. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.มหิดล)
 13. รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.สุราษฎร์ธานี)
 14. รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.สุราษฎร์ธานี)
 15. รร.ธรรมโฆสิต (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.สงขลานครินทร์)
 16. รร.ระโนดวิทยา (ภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.สงขลานครินทร์)

โดยความร่วมมือครั้งนี้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี

 

รองนายกฯ เยี่ยมชม 2 รร. จ.ลำปาง ​ต้นแบบพัฒนาเด็กไทยให้มีทักษะ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21​ 25 พฤศจิกายน 2560 พลอากาศเ...

Posted by สกว. on Friday, November 24, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400