สกว. คว้ารางวัลเกียรติยศควบผลงานดีเด่นกองทุนหมุนเวียน มุ่งนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

สกว. ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 จากกรมบัญชีกลาง ทั้งรางวัลเกียรติยศ และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น หลังสร้างผลงานโดดเด่นและบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง “กวาดรางวัล 6 ปีซ้อน” พร้อมเดินหน้าสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “รมว.คลัง” แนะ สกว. จับเข่าคุย ขสมก. สร้าง “รถบัสไฟฟ้า” จากผลงานของนักวิจัยระดับปริญญาเอก

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และแสดงถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีที่ดี เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ให้สังคมมีความเพียงพอ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ขึ้นรับมอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ทุนหมุนเวียนถือเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำกับดูแลรวม 116 ทุน มูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 3.738 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ความสำคัญของทุนหมุนเวียนอยู่ที่การช่วยสนับสนุนการทำงานของรัฐบบาล ซึ่งอยากจะเห็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี และอยากให้แต่ละหน่วยงานคิดงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีแนวคิดและแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะต่างๆ

“วาระสำคัญของประเทศนอกจากความมั่นคงประเทศและลดความเหลื่อมล้ำแล้ว การศึกษายังเป็นหัวใจสำคัญเพราะเป็นการสร้างคนที่เหมาะสมให้ประเทศที่กำลังก้าวเดินไป แต่การจะพัฒนาประเทศนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนา ขณะนี้เรายังไม่สามารถวิจัยในสิ่งที่เป็นของเราเองได้มากนัก หากเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ประเทศก็จะพัฒนาได้ยาก ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาจนประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดด การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมสตาร์ทอัพ เพราะเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจึงต้องส่งเสริมและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้เติบโตและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ เราต้องนำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประเทศมาวางแผนและเตรียมตัว ผสมผสานกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า” รมว.คลังกล่าว

ในโอกาสนี้ รมว.คลังได้กล่าวกับผู้อำนวยการ สกว. และ นายสุชาติ พันธุ์ไพศาล นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนำผลงานวิจัยต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับประเทศไทย และเป็นเจ้าแรกของอาเซียน มานำเสนอผลงานในการมอบรางวัลครั้งนี้ ว่าอยากให้ สกว. ประสานกับ ขสมก. เพื่อนำไปผลิตเป็นรถโดยสารสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ รมว.คลังได้แสดงความสนใจงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออนาคต (พวอ.) ของ สกว. เป็นอย่างมาก โดยสอบถามค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถต้นแบบดังกล่าว

ขณะที่ผู้อำนวยการ สกว. เปิดใจถึงการรับรางวัลในครั้งนี้ว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของ สกว. โดยมีการกำกับด้วยตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ผลการประเมินที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รางวัลดังกล่าว และในโอกาสที่ สกว. ดำเนินการมาถึงปีที่ 25 จากนี้ไป สกว. จะมุ่งการสร้างนวัตกรรมและการบริหารจัดการทุนที่ดี เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศ 4.0

อนึ่ง เกณฑ์การพิจารณารางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น พิจารณาจากทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ขณะที่รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยแก่ทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี อันนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนขององค์กร


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400