พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559

สกว. จัดงาน “พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559” เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัย ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ซึ่ง สกว. จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นต้นแบบที่ดีของการทำงานวิจัยที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 มีทั้งสิ้น 13 ผลงาน ได้แก่

 1. ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด โดย รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาลชุมชน โดย รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ผศ. ดร.สัญชัย สันติเวส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย รศ. ดร.วุฒิชัย นาครักษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม โดย รศ. ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 6. การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน โดย ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร นายสำรวย ผลัดผล และ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 7. การพัฒนาระบบการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชนบ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดย นายกำพล ชิณะวงค์ และนายอภิสิทธิ์ ลัมยศ
 8. โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และโครงการแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำร่อง 84 แห่ง โดย นายประชุม เดชวัน นายสมนึก เทศอ้น และ นายณรงค์ ง้ำตั้ว
 9. สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล บ้านราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายสนิท แซ่ชั่ว
 10. นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ โดย นายสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต
 11. นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค โดย ศ. ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. ยีนก่อโรคในมนุษย์:การค้นหายีนใหม่และการศึกษาหน้าที่ โดย ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล โดย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 --- พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมน...

Posted by สกว. on Wednesday, July 5, 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559” สกว.ขอชื่นชมในควา...

Posted by สกว. on Wednesday, July 5, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400