ททท. จับมือ สกว. ขับเคลื่อน “แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม”

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. ลงนามความร่วมมือกับ สกว. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคตท่ามกลางวิกฤตการณ์ และกระแสการท่องเที่ยวใหม่ๆ พร้อมเปิดเวทีเสวนาความร่วมมือ “สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม”

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไทยระหว่างสองหน่วยงาน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคตท่ามกลางวิกฤตการณ์ และกระแสการท่องเที่ยวใหม่ๆ

Thailand Authority of Tourism

ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว หรือ TATIC (TAT Intelligence Center) ของ ททท. ที่มีเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยให้สามารถนำมาต่อยอดแนวความคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลต่อเนื่องจากการลงนามในครั้งนี้จะเสริมความเข้มแข็งให้ศูนย์ TATIC สร้างประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในเวทีโลก

ขณะที่ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือและบูรณาการองค์กรวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในมิติต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดแนวทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม” ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือกับ สกว. โดยมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และฉายภาพแนวโน้มของการท่องเที่ยวไทยในอนาคตสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตามมุมมองของแต่ละหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มและเหตุปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างของไทยในเวทีโลก

ทั้งนี้ ททท. ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตระหนักถึงศักยภาพของการแข่งขันในระดับโลก ได้วางรากฐานและความมั่นคงด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ TATIC เป็นเสมือนเข็มทิศชี้นำทิศทางแนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวไทย และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีข้อมูลในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาด ตลอดจนจะได้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปให้ทันต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวในทางที่ดีขึ้น

สำหรับภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 40 ล้านคน-ครั้ง รายได้ประมาณ 2.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และ ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 8.02 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ทั้งนี้ ประมาณการณ์ว่าเมื่อสิ้นปี 2560 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 156.37 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 9.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.98 ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 35 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59 โดยสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.tourismthailand.org/TATIC หรือ TATIC Mobile Application


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400