สกว. น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย ป.เอก

สกว. เปิดเวทีประชุมวิชาการ คปก. น้อมนำบทเรียนจาก “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาทุนมนุษย์ระดับปริญญาเอก หวังให้ผลิตงานคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นและทั่วโลกร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 “การพัฒนาอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากศาสตร์ของพระราชา” (Global Sustainability: Lessons Learned from the Royal Projects) ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพระราชดำริ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างปาฐกถาว่า ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันมากจากทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งปัญหาการขาดแคลนฝีมือแรงงาน สังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำในสังคม และ สุขภาพของประชาชน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดการใช้ร่วมกันดังเช่นการพัฒนาไม่เป็นธรรมในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางความยากลำบากนี้ยังมีโอกาส ดังจะเห็นได้จากความสำคัญต่อการสร้างความแข็งแรงของการวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ การเพิ่มจำนวนของนักศึกษา คปก. จำนวนนักวิจัยที่ปรึกษาไทยและต่างประเทศ รวมถึงจำนวนของผลงานตีพิมพ์ เป็นโอกาสที่เราจะใช้ทรัพยากรบุคคลในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในทรัพยากรเหล่านี้ทำให้มั่นใจว่าเรามีความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่เพียงอยู่แต่ภายในมหาวิทยาลัย

รัฐบาลได้ริเริ่มกลยุทธ์ 20 ปีแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0” และพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แต่การที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการแผนเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐ และภาคธุรกิจ จำเป็นต้องผนึกกำลังและเชื่อมต่อกับคนอื่นทั้งในประเทศของเราและต่างชาติในการจับมือไปด้วยกัน คปก. เป็นอีกโครงการหนึ่งที่พยายามท้าทายโจทย์นี้ เพราะให้ความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถมนุษย์ผ่านการวิจัยและพัฒนา เน้นโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของประเทศไทย

นอกเหนือจากการเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและการอภิปรายของนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงการของรัชกาลที่ 9 เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนามนุษย์ นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างอย่างยืน ที่จะทำให้ผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนาโครงการในพระราชดำริอย่างแท้จริงเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของการดูแล ความรอบคอบ และภูมิคุ้มกันทางสังคม แผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสาระสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการใช้ร่วมกันสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)สำหรับนักศึกษา คปก. รองนายกรัฐนตรีแสดงความมั่นใจว่าในช่วงเวลาที่รับทุนจะได้พัฒนาตนเองเพิ่มเติมและเพิ่มความความเชื่อมั่นในการทำงานสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพในเชิงวิชาการหรืออุตสาหกรรมหรือเป็นนักพัฒนาสังคม ขณะที่ผู้เข้าร่วมงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้รับเชิญจากต่างประเทศ จะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีนี้จะเป็นการริเริ่มของเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปสู่ความสำเร็จในการใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้

ด้าน ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งเป็นปีแห่งการฉลองกาญจนาภิเษกของการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของรัชกาลที่ 9 จนถึงปัจจุบัน ด้วยแรงบันดาลใจจากความทุ่มเทของกษัตริย์ในการพัฒนามนุษย์ ทำให้ คปก. สนับสนุนทุนวิจัยในระดับปริญญาเอกไปแล้วกว่า 4,500 ทุน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติกว่า 7,300 ผลงาน และสิทธิบัตรจำนวน 110 ผลงาน นอกจากนี้ คปก. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกใหม่ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยมีนักวิจัยที่ปรึกษาชาวไทยกว่า 2,000 คนจากมหาวิทยาลัย 33 แห่งทั่วประเทศ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศที่อยู่ในสถาบันวิจัยชั้นนำแล้วกว่า 3,800 คน จาก 48 ประเทศทั่วโลก

ในการก้าวเข้าสู่ คปก. ระยะที่ 2 คปก. ต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างจาก 20 ปีที่ผ่านมา จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในอีก 20 ปีข้างหน้า ในการผลิตนักวิจัยคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และได้กำเนิด 3 ยุทธศาสตร์ ที่จะเพิ่มโอกาสที่เปิดกว้างให้กับนักศึกษาในการเพิ่มขีดความสามารถและเชื่อมต่อกับโลกภายนอก ประกอบด้วย คปก.โลกาภิวัตน์ (RGJ-Globalization) คป.อาเซียน+6 (RGJ-ASEAN+6) และ คปก.เพื่อหน่วยงานของรัฐ (RGJ-Governmental Institutions) ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนคนที่มีทักษะสูงให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพสูง รวมถึงมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อพัฒนาประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษา คปก. ในปีนี้ มีจำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยยีนผิดปกติของโรคด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน เช่น ตรวจหาเชื้อมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเชื้อมาลาเรียระยะแกมมีโตไซต์ เพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมการระบาดของโรคมาลาเรีย โดย รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา และ นายเธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. การตรวจวัดดีเอ็นเอหลายชนิดพร้อมกันโดยใช้สารรีดอกซ์บรรจุอนุภาคซิลิกา โดย ดร.มิทราน โซมาซันดรัม และ น.ส.นบชุลี ชีวีวัฒนากูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. การพัฒนาและประเมินการนำส่งเคอร์คิวมินในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร โดย รศ. ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และ น.ส.ณัฏฐา เกิดสกุลดี ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนและสารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตรและกากเหลือใช้ชีวภาพ โดย ผศ. ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ และ นายทรงพล พิมเสน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. การเพิ่มความสามารถการถ่ายเทความร้อนและลักษณะเฉพาะการไหลสองสถานะของสารทำความเย็นทางเลือกระหว่างการเดือดและการควบแน่นภายในท่อที่มีรอยบุ๋ม โดย ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ นาย คณิต อรุณรัตน์ เทคโนโลยีพลังงานนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  6. การรู้จำอักษรธรรมล้านนาที่จารในคัมภีร์ใบลานบนฐานการจำแนกเชิงลำดับชั้นแบบกึ่งมีผู้สอน โดย รศ. ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช และ นายปภังกร อิ่นแก้ว ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. การศึกษาภูมิทัศน์นิเวศวิทยาของนกยูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย รศ. ดร.โทมัสโซ ซาวินี และ นายนิติ สุขุมาลย์ ภาควิชานิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  8. นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ของกลุ่มนกแว่นในประเทศไทย โดย รศ. ดร.โทมัสโซ ซาวินี และ น.ส.สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ภาควิชานิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  9. ผลกระทบของชายขอบป่าต่อ สังคมของนก การอยู่รอดของรังนก และสังคมของสัตว์ผู้ล่ารัง โดย รศ. ดร.จอร์จ เกล และ น.ส.ดาภะวัลย์ คำชา ภาควิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

สกว.น้อมนำบทเรียนศาสตร์พระราชา พัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัยป.เอก 8 มิถุนายน 2560 --- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...

Posted by สกว. on Thursday, June 8, 2017

บรรยากาศการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 “การพัฒนาอย่างยั่งยืน: บทเรียนจากศาสตร์ของพระราชา" (Global Sustainability: Lessons Learned from the Royal Projects)

Posted by สกว. on Thursday, June 8, 2017

ผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษา คปก. ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 มีจำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยยี...

Posted by สกว. on Thursday, June 8, 2017

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ในงานประชุมวิชาการ RGJ Congress ครั้งที่ 18

Posted by สกว. on Friday, June 9, 2017

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ในงานประชุมวิชาการ RGJ Congress ครั้งที่ 18

Posted by สกว. on Friday, June 9, 2017
 
เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด ในการประชุมวิชาการ คปก. ครั้งที่ 18

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18

Posted by สกว. on Friday, June 9, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400