ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

TRFlogo2556

ประกาศคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตามที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะดำรงตำแหน่งครบกำหนดสี่ปีตามวาระในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงได้พิจารณาผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในวาระต่อไปในการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้มีมติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Appointment_of_TRF_Director_2017-2021.pdf)TRF Announcementประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2560-2564186