สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่นักวิจัยอาวุโส สกว.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ "ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น" และ "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยผู้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานวิจัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผู้บริหาร นักวิจัย พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปีพุทธศักราช 2559-2560 จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย

สกว. ได้จัดตั้งทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” เพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย ขณะที่ทุน “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประกอบด้วย

 1. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จำนวน 9 ราย ได้แก่
  • ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ. ดร. นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร สาขาอณูพันธุศาสตร์และเซลล์ชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สาขาเทคโนโลยีพลังงานและวิศวกรรมเกษตร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร สาขาพันธุศาสตร์สัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศ. ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สาขาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ สาขาโลหิตวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ. ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.เกตุ กรุดพันธุ์ สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
  • ศ. ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ สาขามานุษยวิทยา (วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จำนวน 26 ราย ได้แก่
  • ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สาขาชีวเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
  • ศ. ดร.สมเดช กนกเมธากุล สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศ. ดร.เดวิด รูฟโฟโล สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ. ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
  • ศ. ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศ. นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ศ. ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศ. ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ. ดร.พรรัตน์ ดำรุง สาขาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร.วินิช พรมอารักษ์ สาขาเคมีวัสดุ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
  • ศ. ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศ. ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศ. น.สพ. ดร.อลงกร อมรศิลป์ สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ. ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
  • ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต สาขาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ นักวิจัยอิสระ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยผู้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานวิจัย

 

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559-2560 ทุกท่าน ที่ได้รับเข้าเฝ้าฯ...

Posted by สกว. on Tuesday, October 16, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400