วช. สกว. สกอ. สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมจัดงาน "CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการขยายผลของการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ของประเทศไทย โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ พลังขับเคลื่อนประเทศไทย”

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการพัฒนาพื้นที่นี้ประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของภาคการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยต้องต้องเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และคนในชุมชน และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายที่มีการผู้ประกอบการให้มาเจอกัน พร้อมกับการทำคลัสเตอร์ของงานวิจัยกลุ่มต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประยุกต์ในแต่ละพื้นที่ได้รวดเร็วและการตอบความต้องการหรือปัญหาของแต่ละพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ และแผนแม่บทของแต่ละจังหวัดได้อีกด้วย

ด้าน ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยการพัฒนาฐานรากของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนา เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งภาคราชการและภาคประชาชน  เพื่อร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจในประเทศเพื่อยกระดับ อาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภุมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสามารถนำศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มขังหวัดมาสนับสนุนการดำเนินการได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ในส่วนของ โครงการนวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ สกว. มี 4 ชุดโครงการวิจัย ที่มาร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวจาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  1. โครงการวิจัยเชิงในพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง โดย มหาิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  2. ชุดโครงการวิจัยในพื้นที่อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  3. ชุดโครงการวิจัยสับปะรดจอมบึง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ
  4. งานวิจัยในพื้นที่ อ.อู่ทอง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

รองนายกฯ เปิดงาน CEO Forum .................................................... พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี...

Posted by สกว. on Friday, September 28, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400