สกว. - สส. ประกาศผลรางวัล ‘วายเท็น’ ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมเวทีสิ่งแวดล้อมโลก COP 24 ที่โปแลนด์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอทัส ลุมพินี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให้กับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลโครงการ "YTEN วายเท็น เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) หรือ COP24 ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ กรุงคาโตวีตเซ ประเทศโปแลนด์

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ที่มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้มาพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้จากรุ่นสู่รุ่นให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้และข้อมูลงานวิจัยรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและสร้างโอกาสใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ จนถึงระดับสากล

โดยที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมหลัก 3 ส่วนคือ การอบรมผ่านการดูงาน การจัดทำแผนงาน และ ปฏิบัติจริงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดทำ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเยาวชนที่เข้าโครงการ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ สิรินธร โครงการการจัดการขยะของโรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนรชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี 2558 และโครงการธนาคารปูม้าของกลุ่มประมงเรือปู ชุมชนบางไทรย้อย จ.เพชรบุรี ภายหลังการลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริง ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสวิเคราะห์ วิพากษ์ และนำประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ตนเองสนใจ มานำเสนอถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดทำเป็นโครงการเพื่อร่วมประกวด จำนวน 23 โครงการ พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้โครงการ “วายเท็น” มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ปรับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ในการรณรงค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาทักษะแบบรู้รอบเพื่อสร้างนักคิดและนักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่สามารถคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400