สกว. เดินสายพบประชาคมวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวรลั่น! งานไม่ขึ้นหิ้งมีคำตอบเชิงประจักษ์

คณะผู้บริหาร สกว. เดินสายพบประชาคมวิจัยภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ย้ำต้องสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่อธิการบดี ม.นเรศวร ให้คำมั่น งานวิจัยจะไม่อยู่บนหิ้ง สกว. จะได้คำตอบเชิงประจักษ์ทั้ง "ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ" อย่างแน่นอน

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. เดินทางพบประชาคมวิจัยภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจาก สกว. ประกอบด้วย กลุ่มงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และยางพารา กลุ่มงานวิจัยพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิจัยชุมชนและพื้นที่ กลุ่มงานวิจัยอุตสาหกรรมและการเกษตร พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอและความต้องการจากตัวแทนภาคเอกชน ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์และผลงานจากโครงการวิจัย รวมถึงหน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนักวิจัยให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวระหว่างการบรรยาย “บทบาท สกว. ต่อการสนับสนุนการวิจัย” ว่าอยากฝากถึงนักวิจัยผู้รับทุน สกว. ทุกคนว่าเรายังขาดช่องว่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการทำวิจัยที่เห็นผลจึงควรนึกถึงผลสุดท้ายที่ปรารถนาและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตั้งแต่ต้น ทั้งนี้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเป็นวิสัยทัศน์ของ สกว. และเชื่อว่าการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นทางหนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติ จึงต้องทำให้งานวิจัยทุกชิ้นเกิดประโยชน์ และขอให้นักวิจัยทุกคนมีพลังการทำงานวิจัยของพวกเราในวันนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาประเทศ และขยายผลงานวิจัยดีๆ สู่ระดับโลก ภายใต้กลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองและการทำงานกับพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ประชาสังคม และหน่วยงานวิจัยต่างๆ

ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเจตนารมณ์ในการรวมใจกันทำงานวิจัยเพื่อส่วนรวม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น ไม่ให้งานวิจัยอยู่บนหิ้ง และยึดหลัก “ความร่วมมือ” อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงตั้งปณิธานที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้คุ้มค่ามากที่สุด การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง สกว. จะได้คำตอบเชิงประจักษ์จากการสนับสนุนทุนวิจัยด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

ทั้งนี้ ผศ. ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 โดยหวังบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการประยุกต์และการใช้ประโยชน์จากความรู้ให้สอดคล้องทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงสร้างพื้นฐาน 21 ศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนงานวิจัย นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการสนับสนุน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ และผู้สูงอายุ ด้านโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม รองรับเศรษฐกิจฐานชีวภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้าน นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารบริษัทพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ แสดงความเห็นว่าข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนา รวมทั้งการจับมือในพื้นที่อย่างเหนียวแน่น เพราะเรายังดูแลตัวเองแทบไม่รอด ต่างจากบริษัทใหญ่ ๆ ที่สามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้นงานผังเมืองและงานอื่น ๆ จึงจำเป็นต่อการพัฒนาเมือง ประเทศไทยมีปัญหาว่าแม้จะประกาศเป็นพื้นที่สีเขียว แต่กลับทำอะไรไม่ได้นอกจากเกษตรกรรม หากเรายังไม่มีความชัดเจนว่าเราจะเป็นอะไรและเป็นใครก็เดินต่อลำบาก อุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งใจหาแชมเปี้ยนของพื้นที่ และค้นพบว่าเรามีศักยภาพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เยี่ยมยอดในด้านดังกล่าว ก่อนหน้านี้เราก็ได้เสนอต่อครม.สัญจร เรื่องเกษตรเป็นหลัก จึงอยากฝากให้นักวิจัยทำวิจัยเชิงปริมาณเปรียบเทียบ และการเสริมศักยภาพให้เกิดการพัฒนา ที่สำคัญคือหลักสูตรการเรียนการสอนต้องไม่อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่และแปลงเกษตรจริงๆ

 

สกว.เดินสายพบประชาคมวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวรลั่นงานไม่ขึ้นหิ้งมีคำตอบเชิงประจักษ์ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ...

Posted by สกว. on Sunday, July 29, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400