ผอ.สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริตในทุกระดับ

โดยกำหนดแนวทางการทำงานที่แสดงเจตจำนงสุจริตในการทำงานไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
  2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ความพร้อมรับผิด การไม่ทนต่อการทุจริตและการละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต พร้อมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลาการในองค์กร
  3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน ผู้รับบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีบ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต หรือการปฏิบัติงานโดยมิชอบตามช่องทางต่างๆ เช่นการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สกว. http://www.trf.or.th/complaint และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม และ
  4. กรณีพบการทุจริตต้องดำเนินการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นระบุขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และนโยบายของรัฐข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีการลงนามทั้งในส่วนของประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


➥ เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Honesty_Statement_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (TH)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย)92
Download this file (TRF_Honesty_Statement_(EN)_20180405.pdf)TRF Honesty Statement 2018 (EN)เอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)86