ผอ.สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ลงนามในประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดการทุจริตในทุกระดับ

โดยกำหนดแนวทางการทำงานที่แสดงเจตจำนงสุจริตในการทำงานไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วน เคร่งครัด
  2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจ