“ไทย - เบลเยียม” จับมือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (OSTC, Brussels) จัดงานสัมมนา “Thailand – Belgium Innovation Partnership for the Future” เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย – เบลเยียม พ.ศ. 2411 – 2561 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญไทยและเบลเยี่ยม เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของทั้ง 2 ประเทศ ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีทิศทาง

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศเบลเยียมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก EU ที่มีศักยภาพด้านการค้นว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือด้านกับมหาวิทยาลัย KU Leuven ด้านวิศวกรรมชีวเวช และการจัดอบรมผู้จัดการนวัตกรรมในปี 2559 เป็นต้น ในปีนี้กระทรวงฯ มีแผนในการจัดทำความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมกับหน่วยงาน Federal Science Policy Office ของรัฐบาลกลางประเทศเบลเยียม เพื่อต่อยอดความร่วมมือในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ กระทรวงฯ หวังป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม

ด้าน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2559 สกว. ได้เริ่มการสนับสนุน โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย ให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยเน้นการทำงานประสานกัน 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน (Triple Helix) ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศ โดยเฉพาะกับหน่วยงานในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2560 สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับหน่วยงานเครือข่ายของประเทศเบลเยียม ผ่านการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งในระดับนโยบายและการสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ในประเด็นที่มีความสำคัญร่วมกัน สำหรับในการสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออื่นๆ ต่อไปในอนาคต เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปทำวิจัย เป็นต้น

นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเสริมว่า เบลเยียมเป็นตัวอย่างของประเทศที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเมื่อเปรียบกับประเทศไทยแล้ว เบลเยียมมีจำนวนประชากรน้อยกว่าไทยถึง 6 เท่า และมีขนาดประเทศที่เล็กกว่าประเทศไทยถึง 7 เท่า แต่มีมูลค่า GDP เท่ากับประเทศไทย โดยในปัจจุบัน เบลเยียมถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก (Bloomberg Innovation Index) สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนา ในโอกาสครอบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย - เบลเยียม ครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ตลอดจนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนของไทยและเบลเยียม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

 

“ไทย – เบลเยียม จับมือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรม” 29 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย...

Posted by สกว. on Thursday, March 29, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400