สกว. จับมือรวมทีม ทอพ. ประกาศเจตนารมณ์ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือ ทอพ. จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “New Public Management : Thailand 4.0” การจัดการภาครัฐ แนวใหม่ : ไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และอดีตผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาเรื่อง “องค์กร พรบ.เฉพาะยุค Thailand 4.0 : New Public Management สู่องค์การสมรรถนะสูงและมีธรรมภิบาล” พร้อมผู้บริหารและบุคลากรจาก 16 องค์กรสมาชิกร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน

ศาสตรจารย์ นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า “หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.เฉพาะ ต้องมีความคล่องตัวในการทำงานเพื่อผลงาน ทั้ง 16 หน่วยงานต้องส่งมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อบ้านเมือง ทีมจัดการต้องเข้มแข็ง รับผิดชอบ ทีมกำกับต้องทำหน้าที่ได้ และทำหน้าที่เป็น องค์กรควรได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่มีความสามารถ นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารสังคม อย่างสม่ำเสมอ หลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง โดยเน้นการสื่อสารเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่เพื่อองค์กรหรือซีอีโอ”

ในขณะที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธานที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระรชาบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) กล่าวว่า “การรวมตัวกันของ ทอพ. มีเจตนารมณ์เดียวกันคือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประสานพลังสร้างการจัดการองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีเป้าหมายให้ประเทศก้าวออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ สู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายๆด้าน อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทำให้หน่วยงานรัฐต้องเร่งปรับตัว เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย”

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า “ทอพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาองค์กร ทอพ. ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมภิบาล เพื่อประโยช์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้

  1. ประสานพลังและบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเพิ่มบทบาทการให้ข้อเสอนแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล การดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันแกชุ่มชนและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2. เร่งพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประสานทรัพยากรร่วมกัน สร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา และ
  3. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับองค์กรภาครัฐ เพื่อพัฒนา 16 องค์กรเฉพาะให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นอิสระและคล่องตัวมากขึ้น ที่สำคัญช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของรัฐบาลได้สำเร็จ โดยทบทวนข้อกำหนด ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน โดยมุ่งยึดแนวทางการบริหารจัดการองค์กร และกลไกการกำกับตามที่ได้ออกแบบและระบุไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะของแต่ละองค์กรเป็นหลัก”

ด้าน นพ.ศักดิชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลัดประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “การประชุมวิชาการผู้บริหารองค์กรของรัฐภายใต้กลไกบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองการทำงานที่นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของแต่ละองค์กรให้มีสมรรถนะและธรรมภิบาลสูงแล้ว ยังนำไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแนวใหม่ของทั้ง 16 องค์กร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

ทั้งนี้ปัจจุบัน ทอพ. มีสมาชิกเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจำนวน 16 หน่วยงานที่มีพันธกิจแตกต่างกันใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านกองทุนสนับสนุน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนัยสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ฯลฯ

 

องค์กร พรบ.เฉพาะยุค Thailand 4.0 : New Public Management ในทัศนะของ ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นอย่างไร ? 23 มีนาคม...

Posted by สกว. on Thursday, March 22, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400