สกว. จับมือ TCI-Scopus ดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีโลก

สกว. จับมือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ Scopus มอบรางวัลแก่วารสารไทยหน้าใหม่ 10 วารสาร และร่วมกันผลักดันวารสารวิชาไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลกสูงขึ้น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Towards National Impacts and International Quality” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยโครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และประเด็นท้าทายในการดำเนินงานโครงการแก่บรรณาธิการวารสารของไทยจำนวนกว่า 600 คน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวารสารของตน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการยกระดับวารสารวิชาการในสถาบันของตนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อบรรจุในฐานข้อมูลสากลต่อไป นอกจากนี้ สกว. ยังได้สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยให้แก่บรรณาธิการวารสารในโครงการฯ ที่วารสารได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus อีกด้วย

ผู้อำนวยการ สกว. ระบุว่า ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่ดีจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมของประเทศ ขณะนี้รัฐบาลกำลังปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ซึ่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว. จึงจะมุ่งที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศต้องสร้างจากผลกระทบ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นนวัตกรรม ขยายผลต่อยอดใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เกิดผลกระทบสูงสุด จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยและวารสารวิชาการทั้งหลายมาร่วมงานกับ สกว. และ TCI เพื่อช่วยกันทำผลงานวิจัยและยกระดับวารสารไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น

ด้าน ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดเผยว่า ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 กลไกสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ คือการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย การดำเนินงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต่อยอดและสร้างนวัตกรรมต่อไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2005-2017) มีจำนวนวารสารไทยอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ฐานข้อมูลสากลที่รวบรวมวารสารจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวนประมาณ 24,000 วารสาร และเป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก) เพียง 26 วารสาร ทั้งนี้ Scopus ใช้เวลาในการพิจารณาวารสารไทยเข้าฐานข้อมูลเฉลี่ย 16 เดือน/วารสาร และอัตราการรับวารสารไทยเข้าฐานข้อมูลนี้อยู่ที่ 23% เท่านั้น

สกว. และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล โดยใช้กลไกการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย (University Consortium) ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 35 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มีมาตรฐานสากล และผลักดันให้ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 40 วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus ภายใน 3 ปี ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา  โครงการฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเป็นอย่างมาก จนได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus แล้ว 10 วารสาร โดยมีอัตราการรับวารสารเป็น 100% และใช้เวลาในการพิจารณาเพียง 3-72 วันเท่านั้น ซึ่งทั้ง 10 วารสารนี้เป็นวารสารในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย

 1. สาขาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 วารสาร คือ
  • Tropical Natural History จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Environment and Natural Resources Journal มหาวิทยาลัยมหิดล
  • GMSARN International Journal ของ Asian Institute of Technology (AIT)
 2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 วารสาร คือ Pharmaceutical Sciences Asia มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 วารสาร คือ
  • Engineering and Applied Science Research มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Suranaree Journal of Science and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • Journal of Metals, Materials and Minerals จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Thailand Statistician สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 4. สาขาสังคมศาสตร์ 2 วารสาร คือ
  • Journal of Population and Social Studies มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ABAC Journal มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

และในโอกาสนี้ยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 จาก 9 วารสารด้วย

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที คือ จำนวนผลงานวิจัยในรูปบทความของประเทศไทยในสาขาวิชาต่างๆ ในฐานข้อมูล Scopus จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 250 บทความ/ปี/10 วารสาร หากรวมวารสารทั้ง 40 วารสารจะมีบทความไทยอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ประมาณ 1,000 บทความ/ปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลกที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งผ่านการอ้างอิง (Citation) การต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในการระบุผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาของประเทศไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องอีกด้วย วารสารใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของ TCI สามารถสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ http://tci.trf.or.th

ด้าน ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง อดีตผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวระหว่างการบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI” ว่าเพื่อความสม่ำเสอของคุณภาพของตำแหน่งทางวิชาการ นักวิจัยจะต้องมีผลงานวิจัยที่มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้จะมีการพิจารณาตามความหลากหลายของผลงานและยอมรับความแตกต่างระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยงานในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์บางเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะของสังคมไทย จึงอาจให้คุณค่าและความสำคัญกับผลงานวิชาการในรูปแบบอื่น เช่น การเขียนตำรา/หนังสือมากกว่าการตีพิมพ์ผลงาน รวมถึงผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ เช่น บทความเพื่ออุตสาหกรรม หรืองานบริการรับใช้สังคม ส่วนการขอตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์สามารถใช้ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 ได้ ขณะที่ตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

สกว.จับมือTCI-Scopus ดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีโลก ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ...

Posted by สกว. on Friday, March 9, 2018

ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560...

Posted by สกว. on Friday, March 9, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400