ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง SDSN ‘ประชารัฐภาควิชาการ’ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมองค์การระหว่างประเทศ หารือ สกว. ประเด็นการจัดตั้ง “เครือข่าย SDSN ประเทศไทย”

วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะ เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ และ รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อร่วมหารือในประเด็น “การจัดตั้งเครือข่าย SDSN (Sustainable Development Solution Network) ประเทศไทย” เครือข่ายที่ทำหน้าผลักดันการทำงาน “ประชารัฐภาควิชาการ” คิดค้นเครื่องมือและสนับสนุนให้นักวิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างถูกจุดและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400