สกว. และพันธมิตรมหาวิทยาลัย ร่วมหารือยกระดับคลัสเตอร์วิจัย

สกว. และพันธมิตรมหาวิทยาลัย ร่วมหารือ ยกระดับงานวิจัยรูปแบบคลัสเตอร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งการแข่งขันในระดับสากล และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานเครือข่ายพันธมิตรฯ, รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผอ.สำนักงานเครือข่าย เข้าพบผู้บริหารสำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อหารือนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร RUN และ ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ว่า สกว. มีความยินดี ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยพัฒนา กับ RUN เพื่อส่งเสริมให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศให้สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งการแข่งขันในระดับสากล และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ที่ผ่านมา สกว. ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง (แบบคลัสเตอร์) ในหลายประเด็น โดยมีโครงการวิจัยหลักและโครงการวิจัยย่อยด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านหุ่นยนต์ และอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ และ ระดับสากล ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN สกว.และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร และอีกกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Newton UK–Thailand Research and Innovation Partnership Fund เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“อย่างไรก็ดี งานวิจัยโปรเจคใหญ่จะไม่เกิด Impact หากไม่มี User ที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอด นำไปใช้ประโยชน์ หรือ นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ซึ่งในระหว่างนี้ สกว. มีความสนใจงานวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของคนไทย เพราะการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน และในอนาคต จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ AI เช่น การใช้ google map ในการเดินทาง หรือ แม้แต่เครื่องมืออื่นๆบนโทรศัพท์มือถือ ก็ถูกพัฒนามาจากระบบ AI ในส่วนนี้ หาก RUN มีความสนใจนำไปดำเนินการ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

 

สกว. และพันธมิตรมหาวิทยาลัย ร่วมหารือ ยกระดับคลัสเตอร์วิจัย วานนี้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย...

Posted by สกว. on Thursday, January 25, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400