สกว.-สกอ. เชิดชูเกียรติ 10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง ปลดล็อคระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นจาก 7 สถาบัน ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝากถึงนักวิจัยช่วยกันปฏิรูป ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ย้ำรัฐบาลจะปลดล็อคอุปสรรคในการทำวิจัยทั้งหมดเพื่อให้นักวิจัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับผลตอบแทนเมื่อมีการขยายผลต่อยอด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศในยุค Thailand 4.0” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 พร้อมมอบรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่า 1,000 คน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานวิจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดปัญญาที่มีความแน่น เกิดจากระบบการกลั่นออกมาเป็นผลที่นำมาใช้งานและต่อยอดได้และก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำคัญคือนำไปสู่การพัฒนาด้านพาณิชย์และการค้า เครือข่ายวิจัยถือเป็นเรื่องท้าทายที่พวกพี่ๆ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 50 เป็นต้นมา ทุกคนเชื่อมั่นว่าการวิจัยในภาพรวมมีความสำคัญ เมื่อมีการสร้างงานวิจัยจะเกิดปัญญาและความรู้ ที่นำไปสู่เทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นสหวิชา ทำให้เกิดตัวเร่งในการเกิดนวัตกรรม ผลผลิตใหม่ๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดผลในด้านต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลา นวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ นาโน ชีวภาพ พลังงาน ยางครบวงจร เหล่านี้เรามีพื้นฐานค่อนข้างมากแต่มักจะทำกันเป็นแท่งๆ เป็นส่วนๆ เก็บเป็นภูมิปัญญาของตัวเอง ยังไม่ถึงเวลาก็เก็บเข้าลิ้นชักจนลืมแล้วอยู่บนหิ้ง นอกจากนี้คนไทยมักไม่เชื่อคนไทยด้วยกันเอง เราต้องพิสูจน์ด้วยการผลิตและขายในต่างประเทศ จนคนไทยตื่นตัวจึงยอมรับ เราถูกกระแสค่านิยมต้องใช้หรือกินของจากต่างชาติจึงจะเท่ เราพิสูจน์แล้วว่าอาหารไทย ข้าวไทย มีคุณประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวต้องอาศัยทุนวิจัยและเครื่องมือเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ สมุนไพรก็เช่นกันในบ้านเรามีมากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แต่ปัญหาคือผลิตมาแล้วต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการรับรองคุณภาพทางยาและอาหาร ทำให้เป็นอุปสรรคที่เดินไปได้ช้ากว่าต่างประเทศ เราผลิตแล้วยังโฆษณาไม่ได้เพราะจะมีปัญหาด้านกฎหมาย ต้องส่งต่อความรู้หรือขายตรง

ประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ใช้ประโยชน์ได้และมีเสถียรภาพ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่างๆ จาก 10 คลัสเตอร์ใหญ่ ที่สามารถนำมาเป็นประเด็นวิจัยเพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 ได้ เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตัวเอง ผลิตเองและซ่อมบำรุงได้ เกิดการสร้างงาน เราต้องดูว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เราต้องเร่งพัฒนาตามความต้องการของตลาด และความเท่าเทียมที่คนไทยทุกคนจะเข้าถึงบริการของภาครัฐ การศึกษา มีโอกาสรับทุนที่จะพัฒนาต่อยอดหรือวิจัย การทำนวัตกรรม ทำงานในเชิงวิชาการหรือในบริษัทต่างๆ ซึ่งขณะนี้เราเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ใช้ทุนของหลวงไม่จำเป็นต้องทำราชการอย่างเดียวแต่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน เหมือนขบวนรถไฟที่ต้องไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการวิจัย องค์ความรู้ เทคนิคผสมผสานที่ก่อให้เกิดผลผลิต เราได้เตรียมการยกร่างกฎหมายที่เชื่อมโยงงานวิจัย งบประมาณ องค์กร และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“เราต้องมองใหม่ เลือกเฉพาะงานเร่งด่วน งานที่มีผลกระทบอย่างแท้จริง เชื่อว่าถ้าเราปรับความรู้สึกจากงานที่เราชอบ แล้วดูว่าตลาดต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็นตลาดการค้า ความต้องการของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดูดีมานด์และซัพพลาย จะแก้ปัญหาหรือทำให้เกิดประโยชน์ในทางใดบ้าง ทำคนเดียวไหวหรือไม่ แต่เชื่อว่าถ้าทำหลายคนเป็นทีมหรือเครือข่ายน่าจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่า เพราะมีความรู้และประสบการณ์ที่นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนทำงานเสริมกันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน การปฏิรูปต้องอาศัยยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งคน งบประมาณ การปลดล็อคอุปสรรคที่เป็นปัญหา เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราถนัดว่าตรงกันหรือไม่ ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ สร้างคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบวิจัย ในอีก 20 ปีข้างหน้าเราต้องการนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 60 คนต่อประชากร 1 หมื่นคน แต่ขณะนี้ยังอีกห่างไกลมีเพียง 12-14 คนเท่านั้น”

อีกประเด็นสำคัญคือ งบประมาณ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่านอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วยังต้องมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มเป็น 70% ในปี 2562 ควรมีงบต่ำสุด 4 หมื่นล้านบาท งบวิจัยจะได้กระจายตามความต้องการ สนับสนุนการทำงานเป็นทีมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้ภาคการศึกษาและชุมชนได้มีโอกาสทำวิจัยด้วย ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการชี้เป้าต้องร่วมกำหนดความต้องการของโลก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ว่าจะอยู่จุดใด จะได้วางแผนการทำวิจัยได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมกันตั้งแต่กำหนดโจทย์และงบประมาณ ภาคเอกชนจึงมีส่วนสำคัญมากในการร่วมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เชื่อว่าจากนี้ไปเราจะร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้น เราจะมีคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งน่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

“การปฏิรูปเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและตรงกับความต้องการ โดยไม่ติดเรื่องงบประมาณและกฎหมายต่าง ๆ จะได้รับการปลดล็อคทั้งหมดเพื่อให้คลี่คลายปัญหา นักวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ เมื่อมีการขยายผลต่อนักวิจัยก็จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ทำให้คนที่สนใจงานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม มีมากขึ้น เราต้องตั้งเป้าระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคง โดยมีเศรษฐกิจ สังคม องค์ความรู้ บุคลากรและเครือข่าย เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการเดินหน้าประเทศไทยให้เกิดความมั่งคงอย่างยั่งยืน”

ด้าน ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนเมธีวิจัย สกว. และนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อวงวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป โดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านในสาขาต่างๆ จาก 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยสิริเมธี นอกจากนี้ สกว. ยังได้ให้ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) จำนวน 13 ท่าน และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น อีก 4 ท่าน ซึ่งทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกจากรองนายกรัฐมนตรี

วุฒิเมธีวิจัย สกว. ผู้ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Awards ได้แก่ ศ. ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมอากาศยานด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ และ รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์แบบใหม่เพื่อต่อยอดเป็นยารักษาโรคหรือนำไปใช้ในเชิงสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ชนิดอื่นๆ

นักวิจัยรุ่นกลางผู้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้แก่

  1. รศ. ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานบทบาทของสารต้านออกซิเดชั่นจากธรรมชาติ (พืชตระกูลกะหล่ำและตำรับสมุนไพรห้ารากสู่การพัฒนาสารยับยั้งความเสื่อมสภาพของผิวหนัง
  2. ผศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ จากสำนักวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี กับผลงานเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ได้แก่

  1. ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานชีววิทยาระบบเพื่อความเข้าใจและพัฒนาพืชเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อน
  2. ผศ. ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผลงานภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลเร่งการสูญเสียการเรียนรู้จดจำในเพศหญิง
  3. รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานการสังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ
  4. ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับผลงานนาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับผลงานการใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อน ทางแม่เหล็ก ไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน
  6. ผศ. ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงานการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 

เตรียมพบกับการถ่ายทอดสดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 #TOAC2018 #ฝ่ายวิชาการ #สกว.

Posted by สกว. on Tuesday, January 9, 2018

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบของที่ระลึกแก่นักวิจัยผู้รับทุนส่งเสริม...

Posted by สกว. on Wednesday, January 10, 2018

การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ การวิจัย 4.0” ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุ...

Posted by สกว. on Tuesday, January 16, 2018

ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดงานแถลงข่าวผู้ได้รับรางวัลรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ...

Posted by สกว. on Friday, January 12, 2018

ประมวลภาพการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย งานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 17 #TOAC2018

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

ประมวลภาพการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 17 #TOAC2018

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 #TOAC2018

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

IDEA PITCHING & ตลาดนัดความคิดริมทะเล ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดปาร์ตี้ตลาดนัดความคิดริมทะเล ให้นักวิจัยที่มาร่วมงานประชุมวิช...

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

สกว. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยผู้ได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจ...

Posted by สกว. on Tuesday, January 16, 2018

นักวิจัย 16 ท่าน ผู้ได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17

Posted by สกว. on Wednesday, January 17, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400