สกว.-สกอ. เชิดชูเกียรติ 10 นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง ปลดล็อคระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นจาก 7 สถาบัน ด้านรองนายกรัฐมนตรีฝากถึงนักวิจัยช่วยกันปฏิรูป ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ย้ำรัฐบาลจะปลดล็อคอุปสรรคในการทำวิจัยทั้งหมดเพื่อให้นักวิจัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับผลตอบแทนเมื่อมีการขยายผลต่อยอด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศในยุค Thailand 4.0” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 พร้อมมอบรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่า 1,000 คน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานวิจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดปัญญาที่มีความแน่น เกิดจากระบบการกลั่นออกมาเป็นผลที่นำมาใช้งานและต่อยอดได้และก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำคัญคือนำไปสู่การพัฒนาด้านพาณิชย์และการค้า เครือข่ายวิจัยถือเป็นเรื่องท้าทายที่พวกพี่ๆ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 50 เป็นต้นมา ทุกคนเชื่อมั่นว่าการวิจัยในภาพรวมมีความสำคัญ เมื่อมีการสร้างงานวิจัยจะเกิดปัญญาและความรู้ ที่นำไปสู่เทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นสหวิชา ทำให้เกิดตัวเร่งในการเกิดนวัตกรรม ผลผลิตใหม่ๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดผลในด้านต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลา นวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ นาโน ชีวภาพ พลังงาน ยางครบวงจร เหล่านี้เรามีพื้นฐานค่อนข้างมากแต่มักจะทำกันเป็นแท่งๆ เป็นส่วนๆ เก็บเป็นภูมิปัญญาของตัวเอง ยังไม่ถึงเวลาก็เก็บเข้าลิ้นชักจนลืมแล้วอยู่บนหิ้ง นอกจากนี้คนไทยมักไม่เชื่อคนไทยด้วยกันเอง เราต้องพิสูจน์ด้วยการผลิตและขายในต่างประเทศ จนคนไทยตื่นตัวจึงยอมรับ เราถูกกระแสค่านิยมต้องใช้หรือกินของจากต่างชาติจึงจะเท่ เราพิสูจน์แล้วว่าอาหารไทย ข้าวไทย มีคุณประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวต้องอาศัยทุนวิจัยและเครื่องมือเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ สมุนไพรก็เช่นกันในบ้านเรามีมากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แต่ปัญหาคือผลิตมาแล้วต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการรับรองคุณภาพทางยาและอาหาร ทำให้เป็นอุปสรรคที่เดินไปได้ช้ากว่าต่างประเทศ เราผลิตแล้วยังโฆษณาไม่ได้เพราะจะมีปัญหาด้านกฎหมาย ต้องส่งต่อความรู้หรือขายตรง

ประเทศไทยต้องเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ใช้ประโยชน์ได้และมีเสถียรภาพ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่างๆ จาก 10 คลัสเตอร์ใหญ่ ที่สามารถนำมาเป็นประเด็นวิจัยเพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 ได้ เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตัวเอง ผลิตเองและซ่อมบำรุงได้ เกิดการสร้างงาน เราต้องดูว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งที่เราต้องเร่งพัฒนาตามความต้องการของตลาด และความเท่าเทียมที่คนไทยทุกคนจะเข้าถึงบริการของภาครัฐ การศึกษา มีโอกาสรับทุนที่จะพัฒนาต่อยอดหรือวิจัย การทำนวัตกรรม ทำงานในเชิงวิชาการหรือในบริษัทต่างๆ ซึ่งขณะนี้เราเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ใช้ทุนของหลวงไม่จำเป็นต้องทำราชการอย่างเดียวแต่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน เหมือนขบวนรถไฟที่ต้องไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการวิจัย องค์ความรู้ เทคนิคผสมผสานที่ก่อให้เกิดผลผลิต เราได้เตรียมการยกร่างกฎหมายที่เชื่อมโยงงานวิจัย งบประมาณ องค์กร และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“เราต้องมองใหม่ เลือกเฉพาะงานเร่งด่วน งานที่มีผลกระทบอย่างแท้จริง เชื่อว่าถ้าเราปรับความรู้สึกจากงานที่เราชอบ แล้วดูว่าตลาดต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็นตลาดการค้า ความต้องการของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดูดีมานด์และซัพพลาย จะแก้ปัญหาหรือทำให้เกิดประโยชน์ในทางใดบ้าง ทำคนเดียวไหวหรือไม่ แต่เชื่อว่าถ้าทำหลายคนเป็นทีมหรือเครือข่ายน่าจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่า เพราะมีความรู้และประสบการณ์ที่นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนทำงานเสริมกันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน การปฏิรูปต้องอาศัยยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งคน งบประมาณ การปลดล็อคอุปสรรคที่เป็นปัญหา เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราถนัดว่าตรงกันหรือไม่ ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ สร้างคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบวิจัย ในอีก 20 ปีข้างหน้าเราต้องการนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 60 คนต่อประชากร 1 หมื่นคน แต่ขณะนี้ยังอีกห่างไกลมีเพียง 12-14 คนเท่านั้น”

อีกประเด็นสำคัญคือ งบประมาณ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่านอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วยังต้องมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มเป็น 70% ในปี 2562 ควรมีงบต่ำสุด 4 หมื่นล้านบาท งบวิจัยจะได้กระจายตามความต้องการ สนับสนุนการทำงานเป็นทีมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้ภาคการศึกษาและชุมชนได้มีโอกาสทำวิจัยด้วย ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการชี้เป้าต้องร่วมกำหนดความต้องการของโลก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ว่าจะอยู่จุดใด จะได้วางแผนการทำวิจัยได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมกันตั้งแต่กำหนดโจทย์และงบประมาณ ภาคเอกชนจึงมีส่วนสำคัญมากในการร่วมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เชื่อว่าจากนี้ไปเราจะร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้น เราจะมีคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งน่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

“การปฏิรูปเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและตรงกับความต้องการ โดยไม่ติดเรื่องงบประมาณและกฎหมายต่าง ๆ จะได้รับการปลดล็อคทั้งหมดเพื่อให้คลี่คลายปัญหา นักวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ เมื่อมีการขยายผลต่อนักวิจัยก็จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ทำให้คนที่สนใจงานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม มีมากขึ้น เราต้องตั้งเป้าระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคง โดยมีเศรษฐกิจ สังคม องค์ความรู้ บุคลากรและเครือข่าย เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการเดินหน้าประเทศไทยให้เกิดความมั่งคงอย่างยั่งยืน”

ด้าน ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนเมธีวิจัย สกว. และนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อวงวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป โดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านในสาขาต่างๆ จาก 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยสิริเมธี นอกจากนี้ สกว. ยังได้ให้ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) จำนวน 13 ท่าน และ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น อีก 4 ท่าน ซึ่งทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกจากรองนายกรัฐมนตรี

วุฒิเมธีวิจัย สกว. ผู้ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Awards ได้แก่ ศ. ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมอากาศยานด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ และ รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์แบบใหม่เพื่อต่อยอดเป็นยารักษาโรคหรือนำไปใช้ในเชิงสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ชนิดอื่นๆ

นักวิจัยรุ่นกลางผู้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้แก่

  1. รศ. ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานบทบาทของสารต้านออกซิเดชั่นจากธรรมชาติ (พืชตระกูลกะหล่ำและตำรับสมุนไพรห้ารากสู่การพัฒนาสารยับยั้งความเสื่อมสภาพของผิวหนัง
  2. ผศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ จากสำนักวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี กับผลงานเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ได้แก่

  1. ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานชีววิทยาระบบเพื่อความเข้าใจและพัฒนาพืชเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อน
  2. ผศ. ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผลงานภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลเร่งการสูญเสียการเรียนรู้จดจำในเพศหญิง
  3. รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานการสังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ
  4. ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับผลงานนาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับผลงานการใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อน ทางแม่เหล็ก ไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน
  6. ผศ. ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กับผลงานการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 

เตรียมพบกับการถ่ายทอดสดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 #TOAC2018 #ฝ่ายวิชาการ #สกว.

Posted by สกว. on Tuesday, January 9, 2018

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบของที่ระลึกแก่นักวิจัยผู้รับทุนส่งเสริม...

Posted by สกว. on Wednesday, January 10, 2018

ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดงานแถลงข่าวผู้ได้รับรางวัลรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ...

Posted by สกว. on Friday, January 12, 2018

ประมวลภาพการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย งานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 17 #TOAC2018

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

ประมวลภาพการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ งานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 17 #TOAC2018

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 #TOAC2018

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

IDEA PITCHING & ตลาดนัดความคิดริมทะเล ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดปาร์ตี้ตลาดนัดความคิดริมทะเล ให้นักวิจัยที่มาร่วมงานประชุมวิช...

Posted by สกว. on Saturday, January 13, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400