ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิบัติรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และคณะ ซึ่งขอเข้ารับฟังความคิดเห็น “โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบริหารวิจัยและสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัยและพัฒนา” ซึ่งดำเนินการโดยนิด้า

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวของต่างประเทศ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น และปรับแก้บางส่วน โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของสมรรถนะนักวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ ศักยภาพการวิจัย การสื่อสารงานวิจัย และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งคณะผู้จัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อมการวิจัยในประเทศไทย และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในส่วนของคณะผู้บริหาร สกว. ได้แสดงความเห็นด้วยในการจัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาอาชีพนักวิจัยอย่างเป็นระบบ และผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนอกจากการนำเสนอการผลิตนักวิจัยในปี 2560 และ Career Path ของนักวิจัยผู้รับทุน สกว. แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเรื่องความแตกต่างระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกณฑ์การพิจารณา career path มาตรฐานนักวิจัยไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

 

ผู้บริหาร สกว. ให้ความเห็นมาตรฐานวิชาชีพวิจัย 29 ธันวาคม 2560 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้...

Posted by สกว. on Friday, December 29, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400