สัมมนาพิเศษบอร์ดร่วม สกว.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สกว. จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ได้สรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 รวมถึงสรุปแนวทางและสถานการณ์ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศในปัจจุบัน บริบทของ สกว. และปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันที่นำไปสู่การทบทวนรูปแบบการดำเนินงาน (Business Model) ของ สกว. ตลอดจนการคาดการณ์อนาคตของ สกว.

จากนั้นได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกระหว่างคณะกรรมการทั้งสองชุดในหัวข้อ “การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย: ผลกระทบและโอกาสในการพัฒนา” และ “รูปแบบการดำเนินงานของ สกว. และ สกว. ในอนาคต”

สัมมนาพิเศษบอร์ดร่วม สกว. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 สกว.จัดการสัมมนาพิเศษเพื่อหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายกองท...

Posted by สกว. on Saturday, December 23, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400