สกว. จัดสัมมนาพิเศษบอร์ดร่วมและติดตามงานวิจัยแสนสุขสมาร์ทซิตี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สกว. นำคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย “ชุดโครงการเมืองอัจฉริยะ” ของเทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขสมาร์ทซิตี้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

“แสนสุขสมาร์ทซิตี้” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกอบด้วย

  • Smart Living ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเสียชีวิต โดยเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  • Smart Tourism เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร โดยเฉพาะ i-order ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล food supply chain ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรสู่โต๊ะอาหารในร้านอาหารและบ้านเรือน

จากนั้น สกว. จัดพิธีขอบคุณคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และดินเนอร์ทอล์คหัวข้อ Eastern Economic Corridor โดยคุณพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

ทั้งนี้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกพร้อมและเหมาะสมที่ตะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และเชื่อมกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องมีการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยใช้ Smart Technology และ Smart People ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นโยบายอุตสาหกรรมของประเทศต้องวิ่งสู่เทคโนโลยีใหม่และร่วมกันก้าวไปข้างหน้า ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า โครงข่ายสัญญาณหลักในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ EEC ด้วย

 

สกว.นำคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจั...

Posted by สกว. on Friday, December 22, 2017

สกว.จัดพิธีขอบคุณคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และดินเนอร์ทอล์คหัวข้อ Eastern Economic Corridor โดยคุณพจนี อรรถ...

Posted by สกว. on Friday, December 22, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400