หนุนวิจัยสร้างการผลิต-บริโภคที่ยั่งยืน ผลักไทยให้เป็น 4.0 ที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการบริโภคที่ยั่งยืนสู่สาธารณชน พร้อมเปิดเวทีอภิปรายสังเคราะห์ความคิดเห็นจากงานเสวนาในครั้งนี้ ไปพัฒนาโจทย์วิจัย ค้นหาช่องว่างทางนโยบาย และ ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย ในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า การสัมมนานี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งของการโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว PRO - Green ที่สกว. สนับสนุนและได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน/หน่วยวิจัยในด้านเศรษฐกิจสีเขียว การสัมมนาในวันนี้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานราชการ นักวิจัย และ ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันอภิปราย ให้ความรู้ประเด็นบทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันต่อการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (CSP) ซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศไทยและประชาคมโลก


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400