สกว. จับมือ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab เป็น “ศูนย์ศึกษาการโกง”

สกว. ร่วมกับ จุฬาฯ จัดตั้ง SIAM lab ห้องทดลองการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ - ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศูนย์ทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสร้างสำนึกต่อสังคม” หรือ Social Integrity Architectureand Mechanism Design Lab (SIAM lab) เพื่อเป็นแหล่งความเป็นเลิศด้านการทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสำนึกต่อสังคม โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูลรองผู้อำนวยการ สกว. และ รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นพยาน

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง SIAM labว่า รัฐบาลไทยปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลสกว.ในฐานะที่เป็นองค์กรสนับสนุนทุนวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาของประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับกำหนดให้มีกรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issue) เรื่อง “ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน” สร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชันที่มีคุณภาพมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการและสังคมไทยตลอดมา เช่น ในปี 2557 งานวิจัย “คอร์รัปชันในระบบราชการไทย การสำรวจทัศนคติ ประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน” ของ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ที่ได้ทำการสำรวจครัวเรือน 6 พันกว่าครัวเรือนทั่วประเทศในปี 2557 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยสำรวจไว้ในปี 2542 ซึ่งพบว่าผ่านไป 15 ปี การติดสินบนลดลง แต่การทุจริตได้เปลี่ยนรูปแบบและซับซ้อนมากขึ้น ที่สำคัญปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาร้ายแรง และเรื้อรังของสังคมไทย เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับทัศนคติ การให้คุณค่า ภายใต้ระบบกติกา วัฒนธรรมที่เป็นเงือนไขให้การทุจริตคอร์รัปชันยังคงอยู่ และอีกหลายโครงการ

กระทั้งช่วงปีที่ผ่านมา สกว. ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นผู้บริหาร ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยท้าทายไทย เรื่อง สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน จึงได้ทำงานร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านโครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน หรือ SIAM Lab ซึ่งมี ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้คอร์รัปชัน ช่วยกันสร้าง “วัฒนธรรมต้านคอร์รัปชัน” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสร้างสำนึกต่อสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติร่วมกันในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันจากฐานราก และสื่อสารองค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว การเรียนรู้ ตระหนักรู้ เรื่องธรรมาภิบาลและการลด ป้องกันคอร์รัปชันในประชาชนธรรมดาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานเดียวกันนี้ มีการบรรยายพิเศษ “ห้องปฏิบัติการต่อต้านการคอรัปชั่นทั่วโลก” โดย Professor Matthew Stephenson, Ph.D., Harvard Law School และ Elodie Beth Seo Programme Advisor in the Governance and peace building team, UNDP ซึ่งชี้แนะการกำหนดทิศทางการดำเนินการวิจัยของประเทศไทยว่า ไม่ควรเสียเวลากับการวิจัย เพื่อนิยามความหมายของ คอร์รัปชั่น หรือ ตัวชี้วัดต่างๆ เพราะประเด็นเหล่านี้ มีคนทำวิจัยไว้เป็นจำนวนมาก แต่ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยมากกว่า อย่างไรก็ดี คำแนะนำของ Professor Matthew Stephenson สอดคล้องกับ SIAM lab ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างห้องทดลองการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือที่จะนำไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400