สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม “สกว. สัญจรประชาคมวิจัย : ภาคใต้” เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายวิจัย และการบริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยเวทีดังกล่าวเป็นการร่วมกันระดมความคิดเห็นของ สกว. และภาคีวิจัยในประเด็น

  1. การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญ
  2. การสร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาบริหาศักยภาพนักวิจัย
  3. การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานในระบบวิจัย

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม ตลอดจนการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัยอาวุโสและผู้บริหาร สกว.ในหัวข้อ

  1. ผลกระทบและโอกาสจากการปฏิรูประบบวิจัยและการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
  2. บทบาทของ สกว. ในระบบวิจัยใหม่

ในพื้นที่ภาคใต้ต่อจากการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ใน จ.เชียงใหม่และ จ.ขอนแก่น

 

สกว. สัญจรภาคใต้ เปิดเวทีระดมสมอง มองหาจุดร่วมการบริหารงานวิจัยประเทศ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (...

Posted by สกว. on Thursday, December 14, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400