สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย ภาคเหนือ

ประมวลภาพ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2560-2564 สกว. สัญจรพบประชาคมวิจัย ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธาน

วัตถุประสงค์สำคัญของเวทีนี้ เพื่อระดมสมองนักวิจัยที่เป็นหุ้นส่วน สกว. ให้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัย ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และงานวิจัยของประเทศ

 

ประมวลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2560-2564 สกว.ส...

Posted by สกว. on Tuesday, November 28, 2017

LIVE การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2560-2564 สกว.สัญจรพบประชาคมวิจัย ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

Posted by สกว. on Tuesday, November 28, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400