สำนักงบประมาณดูงาน สกว.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก วช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการทำงานของ สกว.

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สกว. ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของ สกว. ซึ่ง สกว. ได้สนับสนุนและบริหารจัดการทุนวิจัยจนก่อให้เกิดผลงานวิจัยและผลประโยชน์จากงานวิจัยจำนวนมาก ทำหน้าที่เป็น Research Funding Manager และเป็น Impact Delivery Unit ของรัฐบาล ภายใต้การบริหารจัดการอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ขณะที่ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ จำนวน 10 คลัสเตอร์ ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

นอกจากนี้ สกว. ยังได้นำเสนอระบบการติดตามและประเมินการสนับสนุนทุนวิจัย โดย รศ. ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลลัพธ์และผลกระทบของการสนับสุนนทุนวิจัยของ สกว. อีกทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงวิธีการให้ทุนของฝ่ายต่างๆ รวมถึงการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย โดย นายพิศุทธ์ เกิดปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงบประมาณดูงาน สกว. 10 พฤศจิกายน 2560 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรั...

Posted by สกว. on Friday, November 10, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400