สกว. ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคตะวันออก)

สกว. ร่วมประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือ การขยายตัวของเมืองและประชากร สู่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองไทย บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ชลบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด จัด “การประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: การประยุกต์แผนเพื่อเตรียมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองของภาคเอกชน” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นายนคร จันทศร อดีตรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายนัยรัตน์ อมาตยกุล อดีตรองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และ ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วย ABC พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกต่างมีการขยายตัวของเมือง และ ประชาชนที่อยู่ในเมืองมีแนวโน้มเพเพิ่มอย่างก้าวกระโดด โดยข้อมูลจากโครงการปัจจุบันหลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจและตื่นตัวสูงต่อประเด็นเรื่องการพัฒนาเมือง สะท้อนให้เห็นว่าจุดแตกหักของการพัฒนาประเทศจะอยู่ที่ “เมือง” เป็นสำคัญ ซึ่งอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองเป็นหลัก ดังนั้น การพัฒนาเมือง (City Development) ที่เหมาะสม จะสามารถเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Engine) ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าการพัฒนาเมืองไม่สามารถตอบสนองในทิศทางที่เหมาะสมได้ เมืองจะกลายเป็นแหล่งปัญหาที่สำคัญ

นอกจากนี้การพัฒนาเมือง (City Development Units) ขึ้นในจังหวัดต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่สำคัญของประเทศไทย โดยกิจการพัฒนาเมืองเหล่านี้ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมือง ซึ่งองค์ความรู้จากงานวิจัยจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยหนุนเสริมให้เกิดการร่วมมือและการขับเคลื่อน ตลอดจนการลงทุนในพื้นที่ ในส่วนของ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก East Economic Corridor (EEC) ซึ่งตัวอย่างหนึ่งของนโยบายภาครัฐ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีผลอย่างมากต่อเมืองต่างๆในบริเวณระเบียงเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ดังนั้นการสร้างกลไกเชิงพื้นที่ (Area Based Mechanism) และการเติมเต็มช่องว่างทางองค์ความรู้ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่นี้

ในส่วนนี้ สกว. ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน และ ระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม จึงได้ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยเชิงพื้นที่ด้านเมืองศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : การเตรียมพร้อมของภาคเอกชนในการลงทุนทางเศรษฐกิจและพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล” จะนำไปสู่ทราบแนวนโยบายและทิศทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจรายสาขาและการจ้างงาน และสามารถนำไปการวิเคราะห์หาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยการจำแนกปัจจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาล ควรให้การสนับสนุนและเครือข่ายพัฒนาเมืองสามารถนำไปสู่การปฏิบัติการลงทุนอีกทางหนึ่ง


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400