สกว.จับมือ CAS จัดเวิร์คช็อปความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science หรือ CAS) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ “Global Awareness and Sustainability” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ ได้พบปะกับนักวิจัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีโอกาสนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัย และเกิดการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย รวมถึงเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยระบุถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ CAS มีความร่วมมือระหว่างกันมายาวนาน และได้จัดการประชุม The Workshop on Science and Technology Cooperation ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 และมีการจัดประชุมร่วมกันต่อเนื่องมาอีกหลายครั้ง ซึ่งในปี 2558 สกว. และ CAS ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน และมีการจัดประชุมร่วมกัน โดย CAS เป็นเจ้าภาพที่เมืองสิบสองปันนา ในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยเน้นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนั้นได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและจีนในหลายโครงการ

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ความร่วมมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดความร่วมมือใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สกว. ยังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของ สกว. ซึ่งได้เริ่มใช้มาแล้วประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะเน้นผลกระทบจากการทำงานวิจัย และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผู้ที่จะนำผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งนักวิจัยควรมีการคำนึงถึงผลลัพธ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการตั้งแต่เริ่มกำหนดหัวข้อวิจัย

รูปแบบการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากจีนและไทย การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ของนักวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 80 คน ซึ่ง Mr. Jinghua CAO, Director-General, Bureau of International Affairs, CAS กล่าวระหว่างเปิดการประชุมว่า CAS เห็นความสำคัญของการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับ สกว. และเชื่อว่าประเด็นนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอนาคตทั้งต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และทั่วโลก


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400