“เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2” มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ระยะที่ 2” ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ

โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีจุดหมายสำคัญเพื่อ

 1. พัฒนาโรงเรียน 16 แห่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้เป็นโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาต้นแบบที่ยั่งยืน
 2. เพิ่มจำนวนนักเรียน จำนวนครู ขยายจำนวนห้องเรียนเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีศูนย์พี่เลี้ยงจากแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้หนุนเสริมสำคัญ
 3. พัฒนาองค์ความรู้ “สะเต็มศึกษา” (STEM) แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทาง 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่ผนวกรวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผ่านการทำโครงงานฐานวิจัยที่เรียกว่า SEEEM (Science Economics Ecology Engineering Mathematics) ซึ่งมุ่งเน้นความคิดกระบวนการเชิงระบบจาก วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) มาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐศาสตร์ (Economics) และ นิเวศวิทยา (Ecology) เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบาย ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (Science) มีตรรกะตามแนวคิดคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยอาศัย หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นภูมิคุ้มกันทางความคิด ที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างพอประมาณ สมดุล

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า “กว่า 5 ปีของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาระยะที่ 1 ได้แสดงผลเชิงประจักษ์สะท้อนชัดว่า โครงการดังกล่าวยังผลการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยทั้ง โรงเรียน คุณครู เด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเห็นพ้องต้องกัน ให้มีการดำเนินการในระยะที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนทำโครงงานฐานวิจัย SEEEM ที่เด็กนักเรียนจะได้รับความรู้แบบสหสาขา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในการพัฒนา นับเป็นมิติของการนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่เด็กๆอาศัย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นอีกตัวอย่างโครงการที่ สกว. ต้องการชี้ให้เห็นว่า “การวิจัย” เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบการศึกษาของไทย”

ด้าน ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารกสิกรไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษามาโดยตลอด โดยเรื่องนี้ธนาคารได้กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินงานด้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร เพราะถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ โดยธนาคารเชื่อมั่นว่า กระบวนการของเพาะพันธุ์ปัญญา จะสามารถเปลี่ยนแปลงนักเรียนและครู พร้อมทั้งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว สำหรับความร่วมมือกับทาง สกว. ในระยะที่ 2 นี้ นับเป็นความต่อเนื่องและมีความสำคัญ เนื่องจากมีการสร้างโรงเรียนต้นแบบเพื่อขยายแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา และผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินโครงการ อันเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งต่อวงการการศึกษาและปวงชนชาวไทย”

ทั้งนี้ 16 โรงเรียนที่ทางโครงการมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประกอบด้วย

 1. รร.แม่ใจวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา)
 2. รร.เทิงวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา)
 3. รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ลำปาง)
 4. รร.เสริมงามวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ลำปาง)
 5. รร.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลราชธานี)
 6. รร.สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลราชธานี)
 7. รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ศรีสะเกษ)
 8. รร.ไพรบึงวิทยาคม (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.ศรีสะเกษ)
 9. รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.ศิลปากร)
 10. รร.นารีวิทยา (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.ศิลปากร)
 11. รร.บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.มหิดล)
 12. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.มหิดล)
 13. รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.สุราษฎร์ธานี)
 14. รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มรภ.สุราษฎร์ธานี)
 15. รร.ธรรมโฆสิต (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.สงขลานครินทร์)
 16. รร.ระโนดวิทยา (ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.สงขลานครินทร์)

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400