สรุปผลการดำเนินงาน-ปรับแผนยุทธศาสตร์ สกว.

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สกว. ครั้งที่ 10/2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระสำคัญคือ การชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ของฝ่าย/โครงการ/หน่วย/กลุ่มงานต่างๆ ภายใน สกว. รวมถึง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สกว. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายกองทุน และ Spearhead R&I Program ซึ่งเห็นว่าควรเริ่มพัฒนาโจทย์วิจัยจาก Demand Side เพื่อให้เกิด Output, Outcome และ Impact มากขึ้น และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น e-Review เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart & Innovation

ในโอกาสนี้ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต นักวิจัยจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้นำเสนอแอปพลิเคชัน สกว. ซึ่งประกอบด้วย สกว. แปลงร่าง และสาระ ขณะที่ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และคณะ นำเสนองานวิจัย “ย้อนรอยประวัติศาสตร์อโยธยาศรีรามเทพนครฯ”

ดร.วินัยได้กล่าวถึงอโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี ในยุค 4.0 ว่า

  • โลกที่เปลี่ยนไป AI มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคการบริการ
  • รายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดการเมืองมรดกโลกยังมีปัญหา
  • ปัญหาของไทยและพระนครศรีอยุธยาต่อการรู้สึกเป็นเจ้าของและการดำเนินการของรัฐ
  • บทบาทของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน ทั้งมัคคุเทศก์ที่มีความรอบรู้ ประวัติศาสตร์โบราณคดี และภาษาต่างประเทศ

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400