สกว. จับมือ จุฬาฯ ตั้ง “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร”

สกว. ผนึกกำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” มุ่งเน้นบทบาทการประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และเชื่อมโยงความรู้ทั้งในส่วนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2560 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” ระหว่าง สกว. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ. น.สพ. ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ

ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวถึงทิศทางในการสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ว่า สกว. เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นการวิจัยเรื่อง “ความปลอดภัยอาหาร” จึงได้ร่วมหารือกับคณะนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมา สกว. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นความเสี่ยง “ด้านอาหารและน้ำ” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและพร้อมในทุกด้าน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลให้มหาวิทยาลัยได้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหาร เพื่อสนับสนุนการวางนโยบาย การออกกฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในส่วนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย และ สกว. ต่อไป

การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยด้านความเสี่ยงอาหาร ที่มุ่งเน้นบทบาทการประเมินความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้บริโภค และการสื่อสารความเสี่ยงแก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
  2. สนับสนุนให้จุฬาฯ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รับผิดชอบ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านความเสี่ยงอาหาร รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการด้านความเสี่ยงและความปลอดภัยอาหารระดับประเทศและภูมิภาค
  3. สนับสนุนการพัฒนานักวิจัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงอาหาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความเสี่ยงอาหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง
  4. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการสื่อสารด้านความเสี่ยงอาหารในรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องไปสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมถึงการประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงความรู้ด้านความเสี่ยงอาหารทั้งในส่วนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายของบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อให้มีกลไกและการสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความเสี่ยงอาหาร และมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกำหนดนโยบายของประเทศไทย โดย สกว. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยให้แก่หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินรวม 30 ล้านบาท ภายใต้การพัฒนาโจทย์วิจัยและความร่วมมือทางวิชาการที่สอดคล้องกับกรอบภารกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัยเพิ่มเติมตามสถานการณ์และความต้องการของประเทศ อีกทั้งองค์ความรู้ และขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400