สกว. และ คณะนักวิจัยเกาหลี ร่วมหารือพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. และ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. ให้การตอนรับคณะนักวิจัยจาก “The Asia Foundation” ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไร และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตในแบบ (ไดนามิก) สร้างสรรค์ จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวแนะนำพันธกิจของสกว.ต่อการสนับสนุนและบริหารงานวิจัยอย่างมีคุณภาพว่า สกว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรวิจัย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้าน เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรวิจัยของประเทศ และนำความรู้จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

โดยในปี 2559 เป็นต้นมา สกว. ได้ขับเคลื่อนการทำงานตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การสนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issue : SRI) จำนวน 12 ประเด็น การสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Program Base ตามที่ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ผ่านการบริหารจัดการทุนวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research Issue: TRI) การพัฒนาระบบสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Area: SRA) ทั้งในมิติชุมชนท้องถิ่น และมิติเครือข่ายจังหวัด และภูมิภาค

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ การสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ซึ่งปัจจุบันได้เกิดเครือข่ายวิจัยนานาชาติแล้วจำนวน 16 เครือข่าย โดยมีนักวิจัยจาก 14 ประเทศเข้าร่วม และมีองค์กรสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศร่วมสนับสนุนจำนวน 5 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่ British Council จากสหราชอาณาจักร CNRS และ French Government จากฝรั่งเศส Swedish Research Council จากสวีเดน และ NSFC จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการพัฒนากลไกเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยพื้นฐานกับงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร สกว. และคณะวิจัย จากประเทศเกาหลียังได้หารือ ถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยของทั้ง 2 องค์กรในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นการวิจัยในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง "CLMV" (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.อ...

Posted by สกว. on Sunday, August 20, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400